Logo Powiat Białobrzeski Dobry Klimat

XXVIII sesja Rady Powiatu Białobrzeskiego w korespondencyjnym trybie obradowania w dniu 29 października 2020 roku (czwartek) o godzinie 9.00.

22 października, 2020 Wyłączono przez admin

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 15zzx ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 1842) zwołuję XXVIII sesję Rady Powiatu Białobrzeskiego w korespondencyjnym trybie obradowania w dniu 29 października 2020 roku (czwartek) o godzinie 9.00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z sesji nr: XXVI i XXVII.
 3. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 4. Pytania w sprawach bieżących: interpelacje i zapytania.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białobrzeskiego;
  • delegowania Radnego Rady Powiatu Białobrzeskiego w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;
  • uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Białobrzeskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”;
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata;
  • zmian uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2020 2031;
  • zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok.
 6. Informacja o stanie realizacji przez powiat zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.
 7. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych składanych Staroście Białobrzeskiemu, Przewodniczącemu Rady Powiatu Białobrzeskiego i Wojewodzie Mazowieckiemu.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad sesji.