Wydział Finansowy

Skarbnik Powiatu

Bogdan Głowacki

Pracą Wydziału kieruje Skarbnik (Główny księgowy budżetu)  pełniący jednocześnie funkcję Naczelnika Wydziału. Wydział wykonuje czynności związane z gospodarką finansami Powiatu na podstawie obowiązujących przepisów. Do podstawowych zadań Wydziału należy:

W zakresie planowania i realizacji Uchwały Budżetowej oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu:

 1. przygotowanie projektu Uchwały Budżetowej na podstawie złożonych materiałów planistycznych przez wydziały Starostwa Powiatowego oraz Jednostki organizacyjne Powiatu;
 2. przygotowanie projektów uchwał w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz  Uchwały Budżetowej w trakcie roku budżetowego na podstawie złożonych wniosków przez wydziały Starostwa Powiatowego oraz Jednostki organizacyjne;
 3. realizacja zgodnie z planem Uchwały Budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej;
 4. opracowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za pierwsze półrocze oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok budżetowy;
 5. wykonywanie czynności związanych z obsługą długu Powiatu;
 6. nadzór nad przestrzeganiem równowagi budżetowej oraz dyscypliny finansów publicznych;
 7. przygotowanie wniosków w sprawach związanych z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych;
 8. przygotowanie projektów zarządzeń w sprawach gospodarki finansowej;
 9. przygotowanie wystąpień pokontrolnych w zakresie wykonywanych czynności.

W zakresie obsługi finansowo – księgowej budżetu Powiatu, w tym Starostwa Powiatowego jako Urzędu:

 • sprawowanie kontroli formalno-rachunkowej;
 • dekretowanie dokumentów księgowych;
 • ewidencja operacji gospodarczych w ujęciu syntetycznym i analitycznym;
 • przekazywanie środków finansowych dla jednostek organizacyjnych Powiatu;
 • ewidencja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i terminowe odprowadzanie ich do budżetu państwa;
 • prowadzenie zbioru sprawozdań budżetowych i finansowych sporządzanych przez powiatowe jednostki organizacyjne;
 • kontrola i uzgadnianie prawidłowości przyjmowanych sprawozdań;
 • sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych i finansowych oraz przekazywanie ich odnośnym adresatom;
 • sporządzanie łącznego bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu i informacji dodatkowej Powiatu;
 • sporządzanie bilansu z wykonania budżetu oraz bilansu skonsolidowanego Powiatu;
 • prowadzenie skonsolidowanych rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) oraz sporządzanie sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • pełnienie funkcji administratora aplikacji GUS w zakresie sporządzania i nadzoru nad prawidłowością wykonywania sprawozdawczości przez poszczególne wydziały Starostwa Powiatowego;
 • prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania dla dokumentów finansowych;
 • prowadzenie rejestrów VAT (sprzedaży i zakupu) oraz wystawianie dokumentów obciążeniowych na podstawie otrzymanych umów;
 • prowadzenie spraw w zakresie sporządzania list płac, rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w tym: sporządzanie deklaracji, naliczanie i terminowe odprowadzanie składek od wypłaconych wynagrodzeń i świadczeń oraz od umów zlecenia i o dzieło;
 • prowadzenie rozliczeń z Urzędami Skarbowymi, w tym: sporządzanie deklaracji, naliczanie i terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od wynagrodzeń osób fizycznych;
 • prowadzenie rozliczeń z Urzędami Miast i Gmin oraz Gmin w zakresie opłat lokalnych (podatek leśny i od nieruchomości) dotyczących mienia Powiatu, w tym: sporządzanie deklaracji, wprowadzanie zmian oraz dyspozycja płatności zobowiązań podatkowych;
 • prowadzenie rozliczeń z Urzędami Miast i Gmin oraz Gmin w zakresie opłat lokalnych (podatek leśny i od nieruchomości) dotyczących mienia Skarbu Państwa, w tym: sporządzanie deklaracji, wprowadzanie zmian oraz dyspozycja płatności zobowiązań podatkowych;
 • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej w zakresie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, sporządzanie sprawozdawczości, przekazywanie środków
  na podstawie otrzymanych dyspozycji sporządzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;
 • sporządzanie sprawozdawczości w zakresie udzielonej przez Powiat pomocy publicznej;
 • prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w zakresie ewidencji księgowej, dokonywania wypłat świadczeń zgodnie z decyzją Starosty, prowadzenia rozliczeń pożyczek oraz przekazywanie kwot odpisów na podstawie wyliczeń służb kadrowych;
 • archiwizacja dokumentów.

W zakresie dochodów i przychodów:

 • bieżąca analiza opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa;
 • bieżąca analiza wpływu opłat komunikacyjnych, geodezyjnych, subwencji, dotacji oraz środków europejskich;
 • prowadzenie rejestru przypisów i odpisów w zakresie w/w dochodów i opłat;
 • prowadzenie windykacji należności;
 • prowadzenie sprawozdawczości finansowej w zakresie dochodów;
 • nadzór nad obsługą kasową dochodów z opłat geodezyjnych;
 • bieżąca analiza źródeł przychodów Powiatu;
 • prowadzenie sprawozdawczości w zakresie dochodów i przychodów.

W zakresie wydatków i rozchodów:

 1. nadzór nad realizacją wydatków budżetowych, zgodnie z Uchwałą Budżetową w tym:
 • wydatków bieżących,
 • wydatków majątkowych,
 • prowadzenie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędami Skarbowymi;
 • wykonywanie czynności w zakresie rozchodów Powiatu;
 • prowadzenie sprawozdawczości w zakresie wydatków i rozchodów.

W zakresie gospodarki mieniem Powiatu:

 • prowadzenie ewidencji składników majątkowych (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
 • rozliczanie inwentaryzacji.

W zakresie współpracy z Wydziałami Starostwa Powiatowego i Jednostkami Organizacyjnymi:

Bieżąca współpraca z pozostałymi Wydziałami Starostwa Powiatowego oraz Jednostkami Organizacyjnymi  w zakresie realizacji Uchwały Budżetowej, Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz innych spraw związanych z gospodarką finansową.