RODO

Klauzula informacyjna dla klientów Starostwa Powiatowego w Białobrzegach

Klauzula informacyjna dla Petentów

Starostwa Powiatowego w Białobrzegach

Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, iż:

 1. 1.    Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Starostwo Powiatowe w Białobrzegach, przy Placu Zygmunta Starego 9,
 2. 2.    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod następującym adresem mailowym:
  inspektor@cbi24.pl.
 3. 3.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 4. 4.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. 5.    Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 6. 6.    Jeżeli uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora niezgodnie z wymogami prawa, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 7. 7.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
  w tym również nie będą przetwarzane w formie profilowania.