Formularz kontaktowy

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  1. Administratorem jest: Starostwo Powiatowe w Białobrzegach, reprezentowane przez Starostę Białobrzeskiego (Pl. Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi,
  2. tel. (048) 613-34-14, e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl).
  3. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: e-mail: inspektor@cbi24.pl                  
  4. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte
   w formularzu kontaktowym.
  5. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust 1 lit. a RODO), udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości).
  6.  Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi,
   a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  7.  Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora.
  8.  Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie.
  9.  Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych,
   ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
   (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).