Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Naczelnik

Magdalena Chmielewska

Pracą wydziału kieruje Naczelnik. Wydział zapewnia realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami, ochrony środowiska, rybactwa śródlądowego, łowiectwa, leśnictwa, ochrony przyrody i prawa wodnego. Do podstawowych zadań Wydziału należy:

W zakresie gospodarki odpadami:

 1. przygotowanie opinii do Zarządu w sprawie projektu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami;
 2. wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów dla wytwórcy – prowadzącego instalację;
 3. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie;
 4. wydawanie zezwoleń na zbieranie przetwarzanie (odzysk, unieszkodliwianie) odpadów;
 5. prowadzenie postępowań dotyczących cofnięcia lub ograniczenia wydanych zezwoleń w zakresie gospodarki odpadami;
 6. nakładanie decyzji na sprawcę wypadku obowiązków dotyczących gospodarowania odpadami z wypadku w tym obowiązku przekazania ich wskazanemu posiadaczowi odpadów;
 7. przenoszenie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia na zainteresowanego nabyciem całej instalacji;
 8. udzielanie pozwoleń zintegrowanych;
 9. przeprowadzanie analiz pozwoleń zintegrowanych;
 10. realizacja zadań wynikających z obowiązujących przepisów.

W zakresie ochrony środowiska:

 1. zlecenie przygotowania projektu Powiatowego Programu Ochrony Środowiska, weryfikacja opracowanego programu, wraz z procedurą jego przyjęcia i uchwalenia;
 2. sporządzanie co 2 lata raportów z wykonania programu ochrony środowiska;
 3. przygotowanie dla Zarządu projektu opinii na temat gminnych Programów Ochrony Środowiska;
 4. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie;
 5. przygotowanie projektów opinii w sprawie projektów Uchwał dotyczących  Programu Ochrony Powietrza;
 6. wydawanie decyzji o obowiązku dodatkowego prowadzenia pomiarów wielkości emisji w przypadku przekroczenia standardów emisyjnych;
 7. przyjmowanie i analizowanie wyników pomiarów wielkości emisji z instalacji przedstawianych przez prowadzących instalacje i użytkowników urządzeń;
 8. wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu w określonych przypadkach;
 9. przyjmowanie zgłoszeń instalacji z której emisja nie wymaga pozwolenia a może negatywnie oddziaływać na środowisko;
 10. przenoszenie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia na zainteresowanego  nabyciem całej instalacji;
 11. zobowiązanie w określonych przypadkach podmiotów prowadzących instalację
  do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego;
 12. prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów
  na których występują te ruchy a także rejestru zawierającego informacje o tych terenach;
 13. wydawanie decyzji określającej wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia;
 14. udzielanie odmowy udzielania, wygaśnięcie, cofnięcie lub ograniczenie  pozwoleń
  na wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza;
 15. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, które są w posiadaniu organu;
 16. sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o  Ochronie Środowiska w zakresie objętym właściwością starosty;
 17. opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 18. sprawozdawczość GUS;
 19. realizacja innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów.

W zakresie rybactwa śródlądowego:

 1. prowadzenie rejestracji i wydawanie kart wędkarskich lub kart łowiectwa podwodnego;
 2. prowadzenie rejestracji sprzętu pływającego służącego do połowu ryb oraz wydawanie zaświadczeń zainteresowanym osobom;
 3. wnioskowanie o utworzenie Społecznej Straży Rybackiej albo wyrażenie zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez zainteresowane organizacje społeczne lub upoważnionych do rybactwa;
 4. realizacja innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów.

W zakresie łowiectwa:

 1. wydzierżawienie obwodów łowieckich polnych na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego, po zasięgnięciu opinii burmistrza oraz właściwej Izby Rolniczej;
 2. naliczanie i rozliczanie czynszów łowieckich;
 3. wydawanie decyzji w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę;
 4. wydawanie zgody na posiadanie, odmowy lub cofnięcie zgody na   hodowlę lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców;
 5. przyjmowanie oświadczeń o zakazie wykonywania polowania na terenie będącym własnością osób fizycznych albo użytkowników wieczystych nieruchomości wchodzących w skład obwodów łowieckich oraz oświadczeń o jego wycofaniu;
 6. realizacja innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów.

W zakresie leśnictwa:

 1. nadzór nad gospodarka leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
 2. zarządzenie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych nie stanowiących własności Skarbu Państwa z urzędu lub na wniosek nadleśniczego na koszt właściwych nadleśnictw;
 3. wydawanie decyzji w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków właścicieli lasów w sprawie projektu uproszczonego planu urządzenia las;
 4. zlecenie wykonania uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych;
 5. nadzorowanie wykonania  uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa;
 6. określanie zadań z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych nie stanowiących własności Skarbu Państwa o powierzchni do 10 ha;
 7. wnioskowanie o uznanie lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa za ochronny lub pozbawienie go tego charakteru;
 8. dokonywanie udatności upraw leśnych;
 9. wydawanie decyzji nakazującej właścicielowi zalesienia, zadrzewienia lub zakrzewienia gruntów  lub założenia na nich trwałych użytków zielonych ze względu na ochronę gleb przed erozją oraz naliczanie odszkodowań;
 10. wydawanie zaświadczeń z Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu;
 11. cechowanie drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz wystawianie właścicielowi lasu dokumentów stwierdzających legalność pozyskania drewna;
 12. wydawanie decyzji na wniosek właściciela lasu w sprawie pozyskania drewna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodne z uproszczonym planem urządzenia lasu, wyłącznie w przypadkach losowych;
 13. przygotowanie i składanie wniosków na środki finansowe na wypłatę ekwiwalentów należnym właścicielom gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych;
 14. naliczanie ekwiwalentów na rzecz indywidualnych właścicieli zalesień (przygotowanie dyspozycji finansowych), wstrzymanie wypłaty ekwiwalentów, nakazywanie zwrotu kosztów zalesień i ekwiwalentów w ustawowo określonych przypadkach, przywracanie prawa
  do ekwiwalentu;
 15. wstrzymanie wypłaty ekwiwalentu, w przypadku stwierdzenia prowadzenia uprawy leśnej niezgodnie z planem zalesienia, a następnie uproszczonym planem urządzenia lasu oraz wskazanie warunków przywrócenia wypłaty ekwiwalentu;
 16. wydawanie zaświadczeń z opisem taksacyjnym oraz ustaleń wieku drzewostanu na prośbę zainteresowanych właścicieli;
 17. realizacja innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów.

W zakresie ochrony przyrody:

 1. wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy;
 2.  naliczanie opłat za usunięcie drzew lub krzewów ;
 3. wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie terenów zieleni, drzew lub krzewów (w przypadkach wymienionych w ustawie o ochronie przyrody), usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, niszczenie drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych, z terenu nieruchomości będących własnością gminy;
 4. prowadzenie rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom
  na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej;
 5. wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej;
 6. realizacja innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów.

W zakresie prawa wodnego:

 1. nadzór i kontrola nad działalnością spółek wodnych.

W zakresie spraw innych:

 1. współudział w corocznych dożynkach województwa mazowieckiego.