Wydział Budownictwa i Architektury

Naczelnik

Elżbieta Szczechowska

Pracą Wydziału kieruje Naczelnik.  Wydział zapewnia w szczególności realizację następujących zadań:

W  zakresie spraw wynikających z ustawy Prawo budowlane odnoszących się do budowy, utrzymania i rozbiórki wszelkich obiektów budowlanych oraz dróg publicznych z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do właściwości innych organów:

 1. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą;
 2. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych;
 3. zatwierdzanie projektów budowlanych i wydawanie pozwoleń na budowę;
 4. przyjmowanie zgłoszeń o zamierzonych robotach budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę;
 5. wydawanie na żądanie inwestora odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
 6. zgłaszanie sprzeciwu w formie decyzji administracyjnej odnośnie zamierzonych robót;
 7. wydawanie decyzji administracyjnych o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości lub budynku celem wykonania robót budowlanych;
 8. wydawanie decyzji administracyjnych na rozbiórkę obiektu;
 9. przenoszenie decyzji administracyjnej wydanej z art. 28 Prawa budowlanego na rzecz innego podmiotu;
 10. uchylenie decyzji o pozwoleniu na budowę w przypadku istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego;
 11. stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę;
 12. zatwierdzenie projektu zamiennego w przypadku zmiany projektu budowlanego zatwierdzonego wcześniejszą decyzją;
 13. nakładanie obowiązku uzupełnienia dokumentów złożonych  przy wniosku o pozwolenie
  na budowę lub zgłoszeniu budowy i robót budowlanych w razie ich niekompletności;
 14. wydawanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu lub jego części;

Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności:

 1. zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami zasad ochrony środowiska;
 2. warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych;
 3. zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych w tym techniczno-budowlanych, objętych polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
 4. właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie.

Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu.

Prowadzenie rejestru wniosków i wydanych pozwoleń na budowę.

Przekazywanie organom nadzoru budowlanego kopii decyzji, postanowień i zgłoszeń wydawanych w toku prowadzonych postępowań.

Uczestniczenie na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych.

Rejestracja dzienników budowy.

Sporządzanie sprawozdawczości z zakresu prowadzonych spraw.

W zakresie spraw wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu Przestrzennym:

 1. przyjmowanie, archiwizowanie i opiniowanie kopii uchwalanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przez poszczególne jednostki z terenu działania Powiatu

Uzgadnianie projektów decyzji :

 1. ustaleniu lokalizacji celu publicznego pod względem zadań samorządowych
 2. w zakresie spraw wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:

Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych.

Inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związane z zadaniami wydziału.