Wydział Komunikacji

Naczelnik

Grażyna Osowska

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI OBSŁUGUJE INTERESANTÓW W GODZINACH: 7.30 – 14.00

Dzięki Elektronicznej Skrzynce Podawczej obywatele mają możliwość składania wniosków dotyczących rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami online, bez potrzeby osobistej wizyty w Urzędzie. Wnioski takie można składać pod adresem:

www.esp.pwpw.pl/

Pracą wydziału kieruje Naczelnik. Wydział zapewnia realizację zadań dotyczących komunikacji. Do podstawowych zadań Wydziału należy:

W zakresie rejestracji pojazdów, wydawania uprawnień i zezwoleń:

 1. rejestracja pojazdów;
 2. wymiana dowodów rejestracyjnych z urzędu;
 3. dokonywanie wpisów adnotacji i zmian danych w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu;
 4. wydawanie wtórników: tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, nalepek kontrolnych;
 5. przyjmowanie zgłoszeń sprzedaży pojazdu;
 6. wyrejestrowywanie pojazdów w przypadku: zniszczenia (kasacji) pojazdu,      kradzieży pojazdu, wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany lub zbyty za granicę, zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą, udokumentowanej  trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności;
 7. wyrejestrowanie czasowe pojazdów;
 8. kierowanie pojazdów na dodatkowe badanie techniczne w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagrażają bezpieczeństwu ruchu lub naruszają wymagania ochrony środowiska;
 9. zwracanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policję (pozwolenia czasowego)
  po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie;
 10. wydawanie decyzji o nadaniu i umieszczeniu cech identyfikacyjnych pojazdu;
 11. wydawanie decyzji na wykonanie i umieszczenie w pojeździe tabliczki znamionowej zastępczej;
 12. wydawanie decyzji o kontrolnym sprawdzeniu kwalifikacji do kierowania pojazdem,
 13. wydawanie decyzji o skierowaniu na badania psychologiczne kierującego w przypadkach: kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwym, w stanie po spożyciu alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu, po przekroczeniu liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego, uczestnictwa w wypadku drogowym w następstwie, którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń, o których mowa w art.156 §1 lub art.157 § 1 Kodeksu Karnego;
 14. wydawanie decyzji o kierowaniu na badania lekarskie kierującego pojazdem w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia i w stanie nietrzeźwości, w stanie po spożyciu alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu;wydawanie decyzji administracyjnej o  zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajami, w przypadku gdy:
 15. kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym,
 16. kierujący pojazdem silnikowym przewozi osoby w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym),
 17. wydawanie, zatrzymywanie, cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami i tramwajami;
 18. rozpatrywanie wniosków o zatrzymanie prawa jazdy wobec dłużnika alimentacyjnego;
 19. wydawanie międzynarodowych praw jazdy;
 20. wydawanie wtórników praw jazdy i pozwoleń tramwajowych;
 21. prowadzenie rejestru i dokonywanie w nim wpisu przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów;
 22. przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów;
 23. wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych;
 24. prowadzenie rejestru i dokonywanie w nim wpisu przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców;
 25. dokonywanie wpisów do ewidencji instruktorów oraz wydawanie legitymacji instruktorów;
 26. przeprowadzanie kontroli ośrodków szkolenia kierowców;
 27. sprawowanie nadzoru nad szkoleniem instruktorów;
 28. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny;
 29. wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie określonej kategorii prawa jazdy;
 30. zarządzanie ruchem na drogach gminnych i powiatowych;
 31. wykonywanie zadań organizatora transportu publicznego

W  zakresie transportu drogowego:

 1. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem, cofaniem licencji na  wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego a także wystawianie wypisów z udzielonej licencji i zezwoleń;
 2. wydawanie wtórnika, utraconej przez przewoźnika licencji oraz wtórników wypisów z licencji;
 3. udzielanie i cofanie zezwoleń na przewozy regularne oraz przewozy regularne specjalne osób;
 4. przedłużanie zezwolenia na przewozy regularne osób i  na przewozy regularne specjalne
  po upływie okresu, na jaki zostało wydane;
 5. zmiana zezwolenia w razie zmiany oznaczenia przedsiębiorcy, zmiany siedziby i adresu przedsiębiorcy lub zmiany linii regularnej;
 6. wydawanie zaświadczeń na krajowe przewozy drogowe osób na potrzeby własne;
 7. wydawanie zaświadczeń na krajowe przewozy drogowe osób i rzeczy na potrzeby własne;
 8. wystawianie wypisów z wydanych zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne;
 9. kontrola przedsiębiorców, którzy uzyskali  licencje i zaświadczenia na transport drogowy;
 10. koordynowanie oraz uzgadnianie rozkładów jazdy przewoźników;
 11. powoływanie komisji i przeprowadzanie egzaminów w zakresie transportu drogowego taksówką.

Współdziałanie w tworzeniu i realizacji programów rozwoju regionalnego, między powiatowych i wojewódzkich programów, prowadzenie spraw związanych z realizacją polityki regionalnej województwa, kraju i Unii Europejskiej w zakresie spraw należących
do właściwości wydziału.