Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Geodeta Powiatowy

Jolanta Wardecka

Wydziałem Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości kieruje Geodeta Powiatowy, który wykonuje zadania należące do kompetencji Starosty jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz wynikające z innych ustaw, w których Starosta lub Powiat jest wyznaczony jako organ realizujący określone zadania.

Geodeta Powiatowy pełni funkcję:

 1. Naczelnika Wydziału,
 2. Kierownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 3. Przewodniczącego Narad Koordynacyjnych.

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości realizuje w szczególności zadania w następujących zakresach:

Prowadzenie punku kasowego dla opłat dokonywanych na podstawie:

 1. dokumentów Obliczenia Opłaty;
 2. faktur VAT.

Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w tym:

 1. baz danych ewidencji gruntów i budynków, które podlegają okresowej weryfikacji danych a także modernizacji ewidencji gruntów i budynków, ich udostępnianie, aktualizacja i archiwizacja;
 2. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych GESUT, ich udostępnianie, aktualizacja i archiwizacja;
 3. gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
 4. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych: rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych oraz BDOT500;
 5. tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 , tj. map ewidencyjnych i map zasadniczych;
 6. prowadzenie ww. baz danych w systemie teleinformatycznym oraz utrzymywanie ich w ciągłej gotowości operacyjnej;
 7. uwierzytelnianie dokumentów powstałych w wyniku prac geodezyjnych  lub kartograficznych;
 8. weryfikacja przyjmowanych do zasobu opracowań geodezyjnych lub kartograficznych.

Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;

Zakładanie osnów szczegółowych;

Przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;

Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;

Prowadzenie postępowań w zakresie scalania i wymiany gruntów;

Gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa i zasobem nieruchomości Powiatu,
w tym:

 1. tworzenie i prowadzenie ewidencji nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa;
 2. regulacja stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu;
 3. obrót nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i Powiatu;
 4. przekazywanie nieruchomości w trwały zarząd, wygaszanie trwałego zarządu oraz aktualizacja opłat z tytułu trwałego zarządu;
 5. aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego;
 6. wywłaszczanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa i Powiatu;
 7. składanie wniosków do ksiąg wieczystych dotyczących praw do nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu;
 8. reprezentowanie Skarbu Państwa i Powiatu  przed sądami i innymi organami w sprawach dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu;

Wywłaszczanie nieruchomości na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.

Ograniczanie sposobu korzystania z nieruchomości, zobowiązywanie do udostępniania nieruchomości, wydawanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości oraz ustalanie odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości i za szkody wynikłe na skutek ograniczenia własności nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Prowadzenie postępowań o zwrot wywłaszczonych nieruchomości.

Prowadzenie postępowań w sprawach o przyznanie własności działki gruntu i działki pod budynkami osobom, które przekazały gospodarstwo rolne na rzecz Skarbu Państwa w zamian za rentę.

Przekształcanie w prawo własności prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa.

Prowadzenie postępowań wynikających z ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Składanie wniosków do ksiąg wieczystych wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Prowadzenie postępowań w sprawie nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa mienia pozostałego po podmiotach wykreślonych z Krajowego Rejestru Sądowego i podmiotów, które pomimo obowiązku nie dokonały wpisu.

Sporządzanie wykazów nieruchomości Skarbu Państwa przydatnych na cele budownictwa mieszkaniowego i przekazywanie ich do Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Prowadzenie postępowań dotyczących ochrony gruntów rolnych, w zakresie wyłączania gruntów z produkcji rolniczej i uzgadniania projektów decyzji o warunkach zabudowy lub o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Sporządzanie wyplotów, skanów i kopii materiałów na zlecenie osób prywatnych i podmiotów zewnętrznych za odpłatnością.

Sporządzanie zestawień zbiorczych i sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw.

Innych spraw wynikających z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami wydziału

geodezja@bialobrzegipowiat.pl            tel. 486132308
Geodeta Powiatowy
Jolanta Wardeckaj.wardecka@bialobrzegipowiat.pl geodetapowiatowy@bialobrzegipowiat.pltel. 486132308 wew. 20  
Ewidencja Gruntów i Budynków
Łukasz Zbiciakl.zbiciak@bialobrzegipowiat.pltel. 486132308 wew. 22
Mateusz Gostkowskim.gostkowski@bialobrzegipowiat.pl            tel. 486132308 wew. 24
Dorota Dudkiewiczd.dudkiewicz@bialobrzegipowiat.pl tel. 486132308
wew. 24
Ewelina Machniak
e.machniak@bialobrzegipowiat.pl
tel. 486132308 wew. 28
Paulina Wiatrp.wiatr@bialobrzegipowiat.pltel. 486132308 wew. 28
Gospodarka Nieruchomościami
Ewa Wanate.wanat@bialobrzegipowiat.pltel. 486132308 wew. 26
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 podgk@bialobrzegipowiat.pltel. 486133186, 486132308
Anna Boleka.bolek@bialobrzegipowiat.pltel. 486133186 wew. 30
Paulina Telbuchp.telbuch@bialobrzegipowiat.pltel. 486133186 wew. 30
Agata Sobieraja.sobieraj@bialobrzegipowiat.pltel. 486133186 wew. 32
Żaneta Płatosz.platos@bialobrzegipowiat.pltel. 486133186 wew. 32