Wydział Geodezji i Katastru

Geodeta Powiatowy

Jolanta Wardecka

Wydziałem Geodezji i Katastru kieruje Geodeta Powiatowy, który wykonuje zadania należące do kompetencji Starosty jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Geodeta Powiatowy pełni funkcję:

 1. Naczelnika Wydziału,
 2. Przewodniczącego Narad Koordynacyjnych.

Do zadań Geodety Powiatowego należy:

 1. Nadzór nad realizacją zadań rządowych powierzonych Staroście jako organowi Służby Geodezyjnej i Kartograficznej;
 2. Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Starostwa w celu prawidłowej realizacji zadań w dziedzinie geodezji i kartografii;
 3. Planowanie budżetu na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz kontrola jego wykonania;
 4. Współpraca z organami nadzoru geodezyjnego i kartograficznego oraz innymi organami administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania swoich obowiązków;
 5. Sporządzanie sprawozdawczości dotyczącej geodezji i kartografii;
 6. Przygotowywanie analiz, ocen i bieżących informacji dotyczących spraw z zakresu geodezji i kartografii;
 7. Przygotowanie zamówień publicznych związanych z wykonywaniem zadań Starosty w dziedzinie geodezji i kartografii;
 8. Prowadzenie spraw prorozwojowych dotyczących rozbudowy baz danych przestrzennych z obszaru powiatu;
 9. Przygotowywanie uchwał Rady i Zarządu związanych z zakresem obowiązków;
 10. Reprezentowanie Starosty w sprawach dotyczących geodezji i kartografii zgodnie z udzielonymi upoważnieniami;
 11. Wykonywanie innych poleceń zleconych przez Przełożonych.

Wydział Geodezji i Katastru realizuje w szczególności zadania w następujących zakresach:

 1. Prowadzenie punktu kasowego dla opłat dokonywanych na podstawie Dokumentów Obliczenia Opłaty;
 2. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r.  Prawo geodezyjne i kartograficzne, w tym:
  1. baz danych ewidencji gruntów i budynków, ich udostępnianie, aktualizacja i archiwizacja,
  2. modernizacji ewidencji gruntów i budynków,
  3. sporządzanie powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
  4. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych GESUT, ich udostępnianie, aktualizacja i archiwizacja,
  5. gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
  6. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych: rejestru cen nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych oraz BDOT500,
  7. tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 , tj. map ewidencyjnych i map zasadniczych,
  8. rejestru prac geodezyjnych,
  9. ewidencji materiałów zasobu,
  10. prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu,
  11. prowadzenie ww. baz danych, ewidencji i rejestrów w systemie teleinformatycznym oraz utrzymywanie ich w ciągłej gotowości operacyjnej,
  12. weryfikacja, przyjmowanie wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub przeprowadzanie odbiorów zbiorów danych bądź innych materiałów jako przedmiotu zamówienia publicznego realizowanego przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej,
  13. wyłączanie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które utraciły przydatność;
  14. opatrywanie klauzulą urzędową:
   1. materiałów i zbiorów danych przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
   2. materiałów zasobu udostępnianych na wniosek oraz w związku ze zgłoszeniem prac lub jego uzupełnieniem;
   3. dokumentów i materiałów przeznaczonych dla podmiotu na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych wykonuje prace geodezyjne,
  15. wydawanie licencji określających uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów i udostępnianie materiałów zasobu zgodnie z wnioskami;
  16. generowanie i wydawanie Dokumentów Obliczenia Opłaty przy udostępnianiu materiałów zasobu zgodnie z wnioskami;
  17. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj.:
   1. odmowy  przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników zgłoszonych prac geodezyjnych,
   2. w przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty;
   3. o odmowie aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków;
   4. o których mowa w art. 22 ust. 3 oraz art. 24 ust. 2b pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne  i kartograficzne;
 3. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
 4. Zatwierdzanie projektów, zakładanie oraz aktualizacja osnów szczegółowych;
 5. Przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
 6. Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
 7. Realizacja zadań starosty wynikających z ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów;
 8. Sporządzanie zestawień zbiorczych i sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw;
 9. Prowadzenie innych spraw wynikających z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami Wydziału.

geodezja@bialobrzegipowiat.pl
podgk@bialobrzegipowiat.pl
tel. (48) 613-23-08
Geodeta Powiatowy:
Jolanta Wardeckaj.wardecka@bialobrzegipowiat.pl geodetapowiatowy@bialobrzegipowiat.pltel. (48) 613-34-14 wew. 20
tel. (48) 613-23-08
W zakresie obsługi Ewidencji Gruntów i Budynków:
Łukasz Zbiciakl.zbiciak@bialobrzegipowiat.pltel. (48) 613-34-14 wew. 22
Mateusz Gostkowskim.gostkowski@bialobrzegipowiat.pl            tel. (48) 613-34-14 wew. 24
Dorota Dudkiewiczd.dudkiewicz@bialobrzegipowiat.pltel. (48) 613-34-14 wew. 31
Ewelina Machniak
e.machniak@bialobrzegipowiat.pl
tel. (48) 613-34-14 wew. 28
W zakresie obsługi Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego:
Anna Boleka.bolek@bialobrzegipowiat.pltel. (48) 613-34-14 wew. 30
Paulina Telbuchp.telbuch@bialobrzegipowiat.pltel. (48) 613-34-14 wew. 29
Agata Sobieraja.sobieraj@bialobrzegipowiat.pltel. (48) 613-34-14 wew. 26
Żaneta Płatosz.platos@bialobrzegipowiat.pltel. (48) 613-34-14 wew. 32