Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Geodeta Powiatowy

Jolanta Wardecka

Wydziałem Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości kieruje Geodeta Powiatowy, który wykonuje zadania należące do kompetencji Starosty jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz wynikające z innych ustaw, w których Starosta lub Powiat jest wyznaczony jako organ realizujący określone zadania.

Geodeta Powiatowy pełni funkcję:

 1. Naczelnika Wydziału,
 2. Przewodniczącego Narad Koordynacyjnych.

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości realizuje w szczególności zadania w następujących zakresach:

1. Prowadzenie punku kasowego dla opłat dokonywanych na podstawie:

 1. dokumentów Obliczenia Opłaty;
 2. faktur VAT.

2. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, w tym:

 1. baz danych ewidencji gruntów i budynków, ich udostępnianie, aktualizacja i archiwizacja,
 2. modernizacji ewidencji gruntów i budynków,
 3. sporządzanie powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
 4. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych GESUT, ich udostępnianie, aktualizacja i archiwizacja;
 5. gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
 6. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych: rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych oraz BDOT500;
 7. tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 , tj. map ewidencyjnych i map zasadniczych;
 8. rejestru prac geodezyjnych,
 9. ewidencji materiałów zasobu,
 10. prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu,
 11. prowadzenie ww. baz danych, ewidencji i rejestrów w systemie teleinformatycznym oraz utrzymywanie ich w ciągłej gotowości operacyjnej,
 12. weryfikacja, przyjmowanie wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub przeprowadzanie odbiorów zbiorów danych bądź innych materiałów jako przedmiotu zamówienia publicznego realizowanego przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej,
 13. klauzulowanie dokumentów powstałych w wyniku prac geodezyjnych,
 14. wydawanie licencji i Dokumentów Obliczenia Opłaty przy udostępnianiu materiałów zasobu,

3. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

4. Zatwierdzanie projektów, zakładanie oraz aktualizacja osnów szczegółowych.

5. Przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości.

6. Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

7. Realizacja zadań starosty wynikających z Dekretu z dnia 8 sierpnia 1946 r. o wpisywaniu w księgach hipotecznych (gruntowych) prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej.

8. Realizacja zadań starosty wynikających z Dekretu z dnia 18 kwietnia 1955 r. o uwłaszczeniu i o uregulowaniu innych spraw, związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym.

9. Realizacja zadań starosty wynikających z ustawy z dnia 17 lutego 1960 r. o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych.

10. Realizacja zadań starosty wynikających z ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

11. Realizacja zadań starosty wynikających z ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

12. Realizacja zadań starosty wynikających z ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów.

13. Realizacja zadań starosty wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w tym między innymi:

1) gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa i zasobem nieruchomości Powiatu Białobrzeskiego, w tym:

a) tworzenie i prowadzenie ewidencji nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa;

b) sporządzanie rocznego sprawozdania z gospodarowania nieruchomościami zasobu,

c) sporządzanie planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,

d) regulacja stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu Białobrzeskiego,

e) obrót nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i Powiatu Białobrzeskiego,

f) przekazywanie nieruchomości w trwały zarząd, wygaszanie trwałego zarządu oraz aktualizacja opłat z tytułu trwałego zarządu,

g) aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego,

h) wywłaszczanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa i Powiatu Białobrzeskiego,

i) składanie wniosków do ksiąg wieczystych dotyczących praw do nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Białobrzeskiego;

j) reprezentowanie Skarbu Państwa i Powiatu Białobrzeskiego przed sądami i innymi organami w sprawach dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Białobrzeskiego;

2) wywłaszczanie nieruchomości na rzecz jednostek samorządu terytorialnego;

3) ustalanie odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości;

4) prowadzenie postępowań o zwrot wywłaszczonych nieruchomości;

5) ograniczanie sposobu korzystania z nieruchomości, zobowiązywanie do udostępniania nieruchomości, wydawanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości oraz ustalanie odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości i za szkody wynikłe na skutek ograniczenia własności nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami;

6) składanie wniosków do ksiąg wieczystych wynikających z przedmiotowej ustawy;

14. Realizacja zadań starosty wynikających z ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

15. Realizacja zadań starosty wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny dotyczących:

1) przyjęcia spadku po spadkodawcy, którego ostatniego miejsca zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej nie da się ustalić albo ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą;

2) zawarcia umowy przekazania nieruchomości pomiędzy jej właścicielem a Skarbem Państwa, gdy gmina miejsca położenia całej albo części nieruchomości nie skorzystała z zaproszenia do jej zawarcia;

16. Realizacja zadań starosty wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

17. Realizacja zadań starosty wynikających z ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

18. Realizacja zadań Starosty wynikających z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączania gruntów z produkcji rolniczej.

19. Realizacja zadań Starosty wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie ochrony gruntów rolnych.

20. Prowadzenie postępowań w sprawach o przyznanie własności działki gruntu i działki pod budynkami osobom, które przekazały gospodarstwo rolne na rzecz Skarbu Państwa w zamian za rentę.

21. Prowadzenie postępowań w sprawie nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa mienia pozostałego po podmiotach wykreślonych z Krajowego Rejestru Sądowego i podmiotów, które pomimo obowiązku nie dokonały wpisu.

22. Sporządzanie wykazów nieruchomości Skarbu Państwa przydatnych na cele budownictwa mieszkaniowego i przekazywanie ich do Krajowego Zasobu Nieruchomości.

23. Sporządzanie wykazów nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodarują starostowie, zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym.

24. Sporządzanie wyplotów, skanów i kopii materiałów na zlecenie osób prywatnych i podmiotów zewnętrznych za odpłatnością.

25. Sporządzanie zestawień zbiorczych i sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw.

26. Prowadzenie innych spraw wynikających z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami Wydziału.”.

geodezja@bialobrzegipowiat.pl
podgk@bialobrzegipowiat.pl
tel. 486132308
tel. 486133186
Geodeta Powiatowy:
Jolanta Wardeckaj.wardecka@bialobrzegipowiat.pl geodetapowiatowy@bialobrzegipowiat.pltel. 486132308 wew. 20  
W zakresie obsługi Ewidencji Gruntów i Budynków:
Łukasz Zbiciakl.zbiciak@bialobrzegipowiat.pltel. 486132308 wew. 22
Mateusz Gostkowskim.gostkowski@bialobrzegipowiat.pl            tel. 486132308 wew. 24
Dorota Dudkiewiczd.dudkiewicz@bialobrzegipowiat.pltel.486132308 wew. 24
Ewelina Machniak
e.machniak@bialobrzegipowiat.pl
tel. 486132308 wew. 28
Paulina Mrowińskap.mrowinska@bialobrzegipowiat.pltel. 486132308 wew. 28
W zakresie obsługi Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego:
Anna Boleka.bolek@bialobrzegipowiat.pltel. 486133186 wew. 30
Paulina Telbuchp.telbuch@bialobrzegipowiat.pltel. 486133186 wew. 30
Agata Sobieraja.sobieraj@bialobrzegipowiat.pltel. 486133186 wew. 32
Żaneta Płatosz.platos@bialobrzegipowiat.pltel. 486133186 wew. 32
W zakresie Gospodarki Nieruchomościami:
Ewa Wanate.wanat@bialobrzegipowiat.pltel. 486132308 wew. 26