Wydział Nieruchomości

8 lutego, 2023 Wyłączono przez admin

Naczelnik

Ewa Wanat

Wydziałem Nieruchomości kieruje Naczelnik. Wydział wykonuje zadania należące do kompetencji Starosty jako organu administracji rządowej oraz zadania wynikające z innych ustaw, w których Starosta lub Powiat jest wyznaczony jako organ realizujący określone zadania.

Wydział Nieruchomości realizuje w szczególności zadania w następujących zakresach:

 1. Realizacja zadań starosty wynikających z Dekretu z dnia 8 sierpnia 1946 r. o wpisywaniu w księgach hipotecznych (gruntowych) prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej;
 2. Realizacja zadań starosty wynikających z Dekretu z dnia 18 kwietnia 1955 r. o uwłaszczeniu  i o uregulowaniu innych spraw, związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym;
 3. Realizacja zadań starosty wynikających z ustawy z dnia 17 lutego 1960 r. o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych;
 4. Realizacja zadań starosty wynikających z ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców;
 5. Realizacja zadań starosty wynikających z ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Realizacja zadań starosty wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w tym między innymi:
 7. gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa i zasobem nieruchomości Powiatu Białobrzeskiego, w tym:
  1. tworzenie i prowadzenie ewidencji nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
  2. sporządzanie rocznego sprawozdania z gospodarowania nieruchomościami zasobu,
  3. sporządzanie planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
  4. regulacja stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu Białobrzeskiego, zgodnie z zadaniami Wydziału,
  5. obrót nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i Powiatu Białobrzeskiego,
  6. przekazywanie nieruchomości w trwały zarząd, wygaszanie trwałego zarządu oraz aktualizacja opłat z tytułu trwałego zarządu,
  7. aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
  8. wywłaszczanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa i Powiatu Białobrzeskiego,
  9. składanie wniosków do ksiąg wieczystych dotyczących praw do nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Białobrzeskiego;
  10. reprezentowanie Skarbu Państwa i Powiatu Białobrzeskiego przed sądami i innymi organami w sprawach dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Białobrzeskiego wynikających z zadań Wydziału;
  11. wywłaszczanie nieruchomości na rzecz jednostek samorządu terytorialnego;
  12. ustalanie odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości;
  13. prowadzenie postępowań o zwrot wywłaszczonych nieruchomości;
  14. ograniczanie sposobu korzystania z nieruchomości, zobowiązywanie do udostępniania nieruchomości, wydawanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości oraz ustalanie odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości i za szkody wynikłe na skutek ograniczenia własności nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami;
  15. składanie wniosków do ksiąg wieczystych wynikających z przedmiotowej ustawy;
 8. Realizacja zadań starosty wynikających z ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa;
 9. Realizacja zadań starosty wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny dotyczących:
  1. przyjęcia spadku po spadkodawcy, którego ostatniego miejsca zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej nie da się ustalić albo ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą;
  2. zawarcia umowy przekazania nieruchomości pomiędzy jej właścicielem a Skarbem Państwa, gdy gmina miejsca położenia całej albo części nieruchomości nie skorzystała z zaproszenia do jej zawarcia;
 10. Realizacja zadań starosty wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów;
 11. Realizacja zadań starosty wynikających z ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych;
 12. Realizacja zadań Starosty wynikających z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączania gruntów z produkcji rolniczej i rekultywacji gruntów;
 13. Realizacja zadań Starosty wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie ochrony gruntów rolnych;
 14. Prowadzenie postępowań w sprawach o przyznanie własności działki gruntu i działki pod budynkami osobom, które przekazały gospodarstwo rolne na rzecz Skarbu Państwa w zamian za rentę;
 15. Prowadzenie postępowań w sprawie nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa mienia pozostałego po podmiotach wykreślonych z Krajowego Rejestru Sądowego i podmiotów, które pomimo obowiązku nie dokonały wpisu;
 16. Sporządzanie wykazów nieruchomości Skarbu Państwa przydatnych na cele budownictwa mieszkaniowego i przekazywanie ich do Krajowego Zasobu Nieruchomości;
 17. Sporządzanie wykazów nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodarują starostowie, zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym;
 18. Sporządzanie zestawień zbiorczych i sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw;
 19. Prowadzenie innych spraw wynikających z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami Wydziału.
nieruchomosci@bialobrzegipowiat.pl
Naczelnik
Ewa Wanate.wanat@bialobrzegipowiat.pltel. (48) 613-31-86
tel. (48) 613-34-14 wew. 34
Inspektor
Paulina Mrowińskap.mrowinska@bialobrzegipowiat.pltel. (48) 613-34-14 wew. 36