Wydział Organizacji i Nadzoru

Funkcję naczelnika wydziału pełni Sekretarz Powiatu.

Zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa, obsługę administracyjną Rady i Zarządu, organizację przyjmowania obywateli, załatwiania spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników.

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

W zakresie funkcjonowania i organizacji Starostwa:

 1. opracowywanie projektów statutu i jego nowelizacji;
 2. opracowywanie projektów regulaminów: organizacyjnego, pracy, regulaminu wynagradzania oraz innych regulaminów, których uchwalenie nakładają na Starostę obowiązujące przepisy prawa;
 3. prowadzenie rejestru Zarządzeń Starosty;
 4. prowadzenie rejestru odpowiedzi na zapytania dotyczące Informacji Publicznej;
 5. nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej;
 6. przechowywanie protokołów kontroli i wystąpień pokontrolnych z kontroli przeprowadzanych w Starostwie i Jednostkach organizacyjnych przez np. NIK, RIO,UKS,
 7. kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych;
 8. udział na polecenie Starosty w kontrolach powiatowych jednostek organizacyjnych;
 9. nadzór nad organizacją wyborów i referendów
 10. realizacja innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów.

W zakresie obsługi Biura Rady Powiatu:

 1. obsługa kancelaryjno-biurowa Biura Rady  i radnych;
 2. obsługa  i organizacyjne przygotowywanie sesji Rady;
 3. zbieranie i opracowywanie materiałów dla potrzeb Rady;
 4. przygotowywanie i obsługa Komisji Rady ;
 5. przyjmowanie od Radnych oświadczeń majątkowych i innych oświadczeń:
 6. zapewnienie, przy współpracy Naczelników terminowego przygotowania materiałów dla potrzeb Rady  i Komisji Rady;
 7. nadzorowanie terminowego przygotowania przez Naczelników i pracowników odpowiedzi
  na interpelacje, wnioski i zapytania Radnych;
 8. prowadzenie ewidencji Jednostek organizacyjnych,  właściwych służb, inspekcji i straży;
 9. prowadzenie rejestrów:
  • uchwał Rady,
  • wniosków i opinii Komisji Rady
  • interpelacji i wniosków radnych
  • petycji,
 10. realizacja innych zadań dotyczących Rady i radnych wynikających z obowiązujących przepisów.

W zakresie obsługi Zarządu Powiatu:

 1. sporządzanie protokołów z posiedzeń Zarządu;
 2. przekazywanie do poszczególnych Wydziałów zadań wprowadzanych przez Zarząd ;
 3. zapewnienie przy współpracy Naczelników terminowego przygotowania materiałów dla potrzeb Zarządu;
 4. przyjmowanie oświadczeń majątkowych Członków Zarządu;
 5. przygotowywanie raportu o stanie Powiatu;
 6. realizacja innych zadań dotyczących Zarządu   wynikających z obowiązujących przepisów.

W zakresie spraw organizacyjnych:

 1. prowadzenie kancelarii:
  • przyjmowanie korespondencji w tym obsługa poczty ePUAP, pism wpływających
   do Starostwa,
  • rejestracja korespondencji i przygotowanie do dekretacji,
  • podział i dostarczenie korespondencji do poszczególnych Wydziałów,
  • wysyłanie korespondencji i przesyłek,
 2. prowadzenie Sekretariatu Starosty i Wicestarosty;
 3. obsługa centrali telefonicznej;
 4. udzielanie informacji interesantom;
 5. informowanie Naczelników wydziałów o spotkaniach;
 6. przyjmowanie, rejestrowanie i nadzór nad terminowym załatwianiem  skarg i wniosków,
 7. prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków, w którym rejestrowane są skargi i wnioski kierowane do Starosty oraz przyjmowane przez Starostę, Wicestarostę i pozostałych pracowników w ramach osobistej interwencji interesanta oraz składane pisemnie do Rady lub Zarządu.
 8. realizacja innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów.

W zakresie spraw kadrowych:

 1. prowadzenie akt osobowych pracowników Starostwa, dyrektorów, kierowników jednostek organizacyjnych  oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji straży;
 2. wystawianie zaświadczeń  o zatrudnieniu, legitymacji służbowych i prowadzenie stosownych rejestrów;
 3. prowadzenie i dokumentowanie spraw dotyczących nawiązywania  i rozwiązywania stosunku pracy i  przebiegu pracy;
 4. przygotowywanie w porozumieniu z odpowiednimi wydziałami postępowań konkursowych
  na wolne stanowisko;
 5. organizowanie i nadzorowanie terminowości przeprowadzania wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich dla pracowników Starostwa;
 6. dokonywanie zgłoszeń do ZUS;
 7. sporządzanie planu urlopów, prowadzenie listy obecności, kart ewidencji czasu pracy;
 8. koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego;
 9. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie staży, przygotowań zawodowych, prac interwencyjnych;
 10. prowadzenie spraw dotyczących praktyk zawodowych, uczniowskich i studenckich;
 11. sporządzanie sprawozdań statystycznych;
 12. przyjmowanie od osób zobowiązanych, oświadczeń majątkowych i innych oświadczeń;
 13. realizacja innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów.

W zakresie informatyzacji:

 1. zabezpieczenie łączności telefonicznej, telefaksowej i alarmowej;
 2. zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania infrastruktury informatycznej;
 3. wdrażanie i nadzór nad Polityką Bezpieczeństwa;
 4. zabezpieczenie przestrzegania prawa autorskiego i ochrony danych osobowych przy używaniu oprogramowania informatycznego w Starostwie;
 5. wdrażanie postępu technicznego w informatyzacji Starostwa;
 6. zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych, wykonywanie kopii zapasowych;
 7. publikacja aktów w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego;
 8. realizacja zadań określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej;
 9. prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa i udostępnianie danych;
 10. administrowanie domeną bialobrzegipowiat.pl;
 11. obsługa poczty elektronicznej Starostwa w tym obsługą poczty ePUAP;
 12. realizacja zadań określonych w ustawie o podpisie elektronicznym;
 13. realizacja innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów.