Uchwały Zarządu Powiatu nr 65/114/118/119/2020r

24 lipca, 2020 Wyłączono przez admin

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji
konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym naborze
partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu
Rodzina o jakiej zawsze marzyłem w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś
Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z
ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób
wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu konkurs
zamknięty nr RPMA.09.01..00-IP.01-14-095/20

w sprawie ogłoszenia ponownego naboru partnera do wspólnego
przygotowania i realizacji projektu Rodzina o jakiej zawsze
marzyłem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX
Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu konkurs zamknięty
nr RPMA.09.01..00-IP.01-14-095/20

w sprawie wyboru partnera do wspólnego przygotowania i
realizacji projektu Rodzina o jakiej zawsze marzyłem w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na
lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia
społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja
społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu konkurs zamknięty nr
RPMA.09.01..00-IP.01-14-095/20