Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

20 lipca, 2020 Wyłączono przez admin
obrazek

Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach otrzyma około 10 komputerów stacjonarnych, 10/12 tabletów, 10/12 laptopów, 10 drukarek monochromatycznych, tablicę multimedialną, urządzenie wielofunkcyjne oraz projektor. Wysokość wsparcia wynosić będzie około 130 tys. zł brutto.

W dniu 25 czerwca br. Powiat Białobrzeski podpisał umowę partnerską z Województwem Mazowieckim na rzecz realizacji projektu  „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”. Wsparciem objęte będzie Liceum Ogólnokształcące im.Armii Krajowej w Białobrzegach.

W zakres projektu wchodzą m.in.:

a) Szkolenia dla nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie;

b) Wyposażenie szkół i placówek w pakiety oprogramowań do wspierania nauki w ramach zajęć zdalnych;

c) Wyposażenie szkół i placówek systemu oświaty w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Projekt “Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” ma na celu podniesienie jakości nauczania w minimum 200 szkołach z terenu woj. Mazowieckiego  poprzez zakup niezbędnego sprzętu, oprogramowania i przeprowadzenie szkoleń przygotowujących szkoły, uczniów i nauczycieli do pracy zdalnej. W ramach projektu do pracowni mogą być kupowane następujące urządzenia i oprogramowanie:

1. stanowiska komputerowe;

2. tablice multimedialne (o ile nie zostały zakupione już we wspieranej szkole w ramach innych inicjatyw);

3. monitory interaktywne;

4. tablice dotykowe;

5. laptopy;

6. tablety;

7. moduły i programy edukacyjne.

Wyposażone zostaną pracownie spełniające odpowiednie warunki techniczne w szczególności w zakresie instalacji elektrycznych, sieci LAN itp. Realizacja projektu  doskonale wpisuje się w cele strategiczne RPOWM tj. między innymi przeciwdziałanie dysproporcjom regionalnym, co pozwoli na zwiększenie chłonności regionalnego rynku pracy poprzez wyrównywanie dostępu do zatrudnienia, włączenie społeczne i edukację. W celu zapewnienia pełnego wykorzystania merytorycznego i metodycznego dofinansowanych pracowni, organizowane będą przez Samorząd Województwa  Mazowieckiego  szkolenia dla nauczycieli z prowadzenia nauki w formie zdalnej przy użyciu zakupionego w projekcie sprzętu i oprogramowania. Planuje się również przeprowadzenie zdalnych instruktarzy z wykorzystania zakupionego sprzętu i oprogramowania. Wsparcie uczniów (w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i z niepełnosprawnościami) będzie polegało na wyposażeniu ich w urządzenia mobilne (laptopy/tablety) oraz zapewnieniu dostępu do Internetu. Projekt będzie obejmował wyposażenie uczniów nieposiadających warunków technicznych do uczestnictwa w zdalnych zajęciach lekcyjnych. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia jakości i dostępności kształcenia poprzez wykorzystanie nowoczesnej bazy dydaktycznej oraz nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej jednostek  oświatowych umożliwiającej kształcenie na odległość.