Przebudowa drogi powiatowej Przybyszew -Nowy Przybyszew do granicy powiatowej 1639W

14 listopada, 2014 Wyłączono przez admin

Powiat Białobrzeski oraz Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach informują, że realizują projekt: 
“Przebudowa drogi powiatowej Przybyszew-Nowy Przybyszew do granicy powiatowej 1639W”
“Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”. 
Poziom dofinansowania z EFRR: 85,00 % 
Wartość dofinansowania: 2 726 334,20 PLN 
Całkowita wartość projektu: 3 208 252,00 PLN 
Beneficjent: Powiat Białobrzeski 
Zadanie realizuje: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 
“Trakt Królewski” to droga powiatowa relacji Kępina – Goszczyn – Przybyszew, łącząca powiaty grójecki i białobrzeski, przebiegająca przez gminy: Grójec, Belsk Duży, Goszczyn, Promna. Te 21 kilometrów stanowią alternatywę dla drogi krajowej E7 (Białobrzegi – Grójec), ponadto bezpośrednio przy trakcie zlokalizowanych jest wiele gospodarstw i sadów. 
Projektowana droga powiatowa przebiega przez miejscowości Przybyszew i Nowy Przybyszew. W stanie obecnym droga posiada nawierzchnię bitumiczną na odcinku o długości 4752,5 m i szerokości 4,85 m. Brak kapitalnego remontu tej drogi od przeszło trzydziestu lat spowodował, że stan nawierzchni był bardzo zły. Główne wnioski wskazują, że analizowany projekt pn.: “Przebudowa drogi powiatowej Przybyszew – Nowy Przybyszew do granicy drogi powiatowej 1639W”: 
* jest zgodny z oczekiwaniami lokalnej społeczności, która postrzega problem braku infrastruktury drogowej na odpowiednim poziomie jako istotny element blokujący rozwój społeczno-gospodarczy; 
* jest zgodny z założeniami unijnych, rządowych i regionalnych programów rozwoju regionalnego; 
* zachowuje spójność z uchwalonymi i przyjętymi strategicznymi dokumentami określającymi kierunki rozwoju dla powiatu białobrzeskiego. 
Cele ogólne projektu: 
* Poprawa dostępności komunikacyjnej gmin powiatu białobrzeskiego i regionu mazowieckiego oraz szybsze i bezpieczniejsze powiązanie z regionalnymi centrami gospodarczymi; 
* Wzmocnienie powiązań krajowych i regionalnych centrów gospodarczych z obszarami o niższym stopniu rozwoju i zagrożonych marginalizacją; 
* Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i koncentracji działalności gospodarczej, społecznej i turystycznej poprzez wzmocnienie powiązań z krajowym i międzynarodowym układem transportu; 
* Poprawa spójności regionu, dróg powiatowych, czego efektem będzie wzrost poziomu rozwoju społeczno – gospodarczego przyczyniający się do powstania nowych miejsc pracy oraz poprawiający warunki życia społeczności lokalnych. 
Celami bezpośrednimi inwestycji są: 
* Skrócenie czasu przejazdu projektowaną do przebudowy drogą; 
* Polepszenie stanu nawierzchni drogi; 
* Poprawa nośności obiektu; 
* Podwyższenie standardu życia mieszkańców poprzez stworzenie odpowiednich warunków dla ruchu kołowego w miejscu zamieszkania; 
* Poprawa dostępu do obszarów o wysokiej atrakcyjności turystycznej; 
* Poprawa stanu środowiska naturalnego; 
* Popularyzacja turystyki rowerowej; 
Zakres planowanej inwestycji obejmuje: 
* poszerzenie drogi na długości 4752,5 m do 5,5 m 
* położenie nawierzchni asfaltowej 
* profilowanie poboczy z uzupełnieniem ubytków kruszywa naturalnego na szerokości 1 m 
* odtworzenie istniejącego rowu z wykonaniem zjazdów na pola uprawne 
* wymianę oznakowania 
* zmodernizowanie dwóch skrzyżowań: Lekarcice – Nowy Przybyszew oraz Osuchów – Rykały 
Przebudowa drogi zwiększy dostępność komunikacyjną dla mieszkańców powiatu białobrzeskiego oraz sąsiednich powiatów. Zostanie skrócony czas przejazdu oraz zwiększy się dostęp mieszkańców wsi do infrastruktury miejskiej. Zwiększy się szansa na powstanie nowych przedsiębiorstw, a zatem także nowych miejsc pracy. Na skutek realizacji przedsięwzięcia zwiększy się atrakcyjność turystyczna w regionie, co wpłynie pozytywnie na rozwój usług w zakresie turystyki i rekreacji. 
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu. 

Powiat Białobrzeski oraz Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach informują, iż zakończyła się realizacja projektu pod nazwą: “Przebudowa drogi powiatowej Przybyszew – Nowy Przybyszew do granicy drogi powiatowej 1639W”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. 

Poziom dofinansowania z EFRR: 85%
Wartość dofinansowania: 1 779 635,91 PLN
Całkowita wartość projektu: 2 094 489,30 PLN
Okres realizacji projektu: 12.09.2008- 30.09.2010

Główne wnioski wskazują, że zrealizowany pn.: “Przebudowa drogi powiatowej Przybyszew – Nowy Przybyszew do granicy drogi powiatowej 1639W”. 
-był zgodny z oczekiwaniami lokalnej społeczności, która postrzega problem braku infrastruktury drogowej na odpowiednim poziomie jako istotny element blokujący rozwój społeczno-gospodarczy; 
– był zgodny z założeniami unijnych, rządowych i regionalnych programów rozwoju regionalnego; 
– zachował spójność z uchwalonymi i przyjętymi strategicznymi dokumentami określającymi kierunki rozwoju dla powiatu białobrzeskiego. 

Zakładane cele zostały osiągnięte. 
Rezultatem planowanej inwestycji jest przede wszystkim skrócenie czasu przejazdu przez analizowany odcinek drogi, ograniczenie liczby wypadków, oraz zwiększenie przepustowości. Na osiągnięcie tych rezultatów wpływa w szczególności poprawa stanu nawierzchni jezdni. Dzięki temu kierowcy nie są zmuszeni do korzystania z dłuższych dróg dojazdowych do drogi ekspresowej E7. W wyniku przebudowy zwiększyła się prędkość podróży oraz natężenie ruchu na skutek częściowego przejęcia ruchu pojazdów z innych dotychczasowych objazdów oraz zwiększenie tranzytu wynikającego z podniesienia nośności i standardu drogi powiatowej. 
Produkty- zrealizowanie przedmiotowej inwestycji przyniosło następujące produkty w 2010 r.: 
– długość przebudowanych dróg powiatowych – 4752,5 m
– liczba zmodernizowanych skrzyżowań – 2 szt.