Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Stawiszyn-Branica-Radzanów-Młodynie Dolne do granicy powiatu 1121W;1116W;1115W

5 listopada, 2014 Wyłączono przez admin

Powiat Białobrzeski oraz Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach informują, że realizują projekt: 
“Przebudowa dróg powiatowych na odcinku na odcinku Stawiszyn – Branica – Radzanów – Młodynie Dolne do granicy powiatu 1121W, 1116W, 1115W”
“Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”. 
Poziom dofinansowania z EFRR: 85,00 % 
Wartość dofinansowania: 3 285 063,39 PLN 
Całkowita wartość projektu: 4 071 936,47 PLN 
Beneficjent: Powiat Białobrzeski 
Zadanie realizuje: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 
Projekt “Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Stawiszyn-Branica-Radzanów-Młodynie Dolne do granicy powiatu 1121W;1116W;1115W” stanowi część istniejącego i budowanego układu drogowego i zmierza do modernizacji i rozbudowy powiatowego układu dróg. Nawierzchnia przedmiotowej drogi uległa zniszczeniu, dokonywane naprawy miały charakter doraźny. W dotychczasowym stanie technicznym przedmiotowe odcinki nie spełniają podstawowych parametrów i wymagań związanych z ich funkcją w układzie komunikacyjnym powiatu. 
Zakres planowanej inwestycji obejmuje: 
* położenie nawierzchni asfaltowej; 
* budowa i modernizacja chodników; 
* zmodernizowanie 7 skrzyżowań; 
* wybudowanie 10 przejść dla pieszych; 
* wybudowanie 10 zatok autobusowych. 
Droga powiatowa została zaprojektowana jako jednojezdniowa dwupasmowa o długości 11872 m i szerokości jezdni 5 m wykorzystując jej dotychczasowy przebieg i zagospodarowanie. 
Cele ogólne projektu: 
* Poprawa dostępności komunikacyjnej gmin powiatu białobrzeskiego i regionu mazowieckiego oraz szybsze i bezpieczniejsze powiązanie z regionalnymi centrami gospodarczymi, 
* Wzmocnienie powiązań krajowych i regionalnych centrów gospodarczych z obszarami o niższym stopniu rozwoju i zagrożonymi marginalizacją, 
* Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i koncentracji działalności gospodarczej, społecznej i turystycznej poprzez wzmocnienie powiązań z krajowym i międzynarodowym układem transportu, 
* Poprawa spójności regionu, dróg powiatowych, czego efektem będzie wzrost poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego przyczyniający się do powstania nowych miejsc pracy oraz poprawiający warunki życia społeczności lokalnych, 
* Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej. 
Celami bezpośrednimi inwestycji są: 
* Skrócenie czasu przejazdu projektowaną do przebudowy drogą polepszenie stanu nawierzchni drogi, 
* Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi, 
* Poprawa nośności obiektu, 
* Podwyższenie standardu życia mieszkańców poprzez stworzenie odpowiednich warunków dla ruchu kołowego w miejscu zamieszkania, 
* Poprawa dostępu do obszarów o wysokiej atrakcyjności turystycznej, 
* Poprawa stanu środowiska naturalnego, 
* Popularyzacja turystyki rowerowej, 
* Poprawa dostępności i poprawa warunków funkcjonowania istniejących oraz potencjalnych podmiotów gospodarczych. 
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu. 

Powiat Białobrzeski oraz Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach informują, iż zakończyła się realizacja projektu pod nazwą: “Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Stawiszyn-Branica-Radzanów-Młodynie Dolne do granicy powiatu 1121W;1116W;1115W”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. 

Poziom dofinansowania z EFRR: 85%
Wartość dofinansowania: 3 269 166,35 PLN
Całkowita wartość projektu: 4 053 234,07 PLN
Okres realizacji projektu: 12.09.2008- 30.09.2010

Główne wnioski wskazują, że zrealizowany pn.: “Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Stawiszyn-Branica-Radzanów-Młodynie Dolne do granicy powiatu 1121W;1116W;1115W” 
– był zgodny z oczekiwaniami lokalnej społeczności, która postrzega problem braku infrastruktury drogowej na odpowiednim poziomie jako istotny element blokujący rozwój społeczno-gospodarczy; 
– był zgodny z założeniami unijnych, rządowych i regionalnych programów rozwoju regionalnego; 
– zachował spójność z uchwalonymi i przyjętymi strategicznymi dokumentami określającymi kierunki rozwoju dla powiatu białobrzeskiego. 

Zakładane cele zostały osiągnięte. 
Rezultatem inwestycji jest przede wszystkim skrócenie czasu przejazdu przez analizowany odcinek drogi, ograniczenie liczby wypadków, oraz zwiększenie przepustowości. Na osiągnięcie tych rezultatów wpływa w szczególności poprawa stanu nawierzchni jezdni. Dzięki temu kierowcy nie są zmuszeni do korzystania z dłuższych dróg dojazdowych do drogi krajowej (nr 48) oraz do drogi ekspresowej (E7), co z kolei wpływa na skrócenie czasu pracy kierowców. W wyniku przebudowy zwiększyła się prędkość podróży oraz natężenie ruchu na skutek częściowego przejęcia ruchu pojazdów z innych dotychczasowych objazdów oraz zwiększenie tranzytu wynikającego z podniesienia nośności i standardu drogi powiatowej. 
Produkty -zrealizowanie przedmiotowej inwestycji przyniosło następujące produkty w 2010 r.: 
– długość przebudowanych dróg powiatowych- 11872 [m] 
– długość wybudowanych chodników – 0,45 [km] 
– długość zmodernizowanych chodników- 0,50 [km] 
– liczba wybudowanych przejść dla pieszych – 10 [szt.] 
– liczba zmodernizowanych skrzyżowań- 7 [szt.] 
– liczba wybudowanych zatok autobusowych – 10 [szt.]