obraz

Zaproszenie na XLI sesję Rady Powiatu Białobrzeskiego – 29 października 2021 roku (piątek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach ul. Plac Zygmunta Starego 9

22 października, 2021 Wyłączono przez admin

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz.) zwołuję XLI sesję Rady Powiatu Białobrzeskiego w dniu 29 października 2021 roku (piątek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach ul. Plac Zygmunta Starego 9.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad. 
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 4. Pytania w sprawach bieżących: interpelacje i zapytania.
 5. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych składanych Staroście Białobrzeskiemu, Przewodniczącemu Rady Powiatu Białobrzeskiego i Wojewodzie Mazowieckiemu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Białobrzeskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
 7. w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 8. na 2022 rok”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2021 – 2031.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad sesji.