oraz Sesji Powiatu

XXXVII sesja Rady Powiatu Białobrzeskiego w zdalnym trybie obradowania w dniu 21 maja 2021 roku (piątek) o godzinie 9:00.

14 maja, 2021 Wyłączono przez Marcin Cielebąk

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 15zzx ust. 1 ustawy o zmianie ustawy
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 568) zwołuję XXXVII sesję Rady Powiatu Białobrzeskiego w zdalnym trybie obradowania
w dniu 21 maja 2021 roku (piątek) o godzinie 9:00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z sesji nr: XXXV i XXXVI.
 3. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 4. Pytania w sprawach bieżących: interpelacje i zapytania.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały nr XIII/69/2015 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29.10.2015r., w sprawie deklaracji przystąpienia Powiatu Białobrzeskiego do projektu konkursowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie
  e administracji i geoinformacji”, zwanego „Projektem ASI”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2021-2031.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Białobrzeskiego
  na 2021 rok.
 8. Zapoznanie ze sprawozdaniem z realizacji „Rocznego programu współpracy Powiatu Białobrzeskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  na 2020 rok”.
 9. Informacja Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach dotycząca bezpieczeństwa
  i porządku publicznego na terenie Powiatu Białobrzeskiego za 2020 rok.
 10. Informacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej i analiza zagrożeń powiatu białobrzeskiego za 2020 r.
 11. Informacja dotycząca Oceny Stanu Sanitarnego Powiatu Białobrzeskiego za 2020 r.
 12. Informacja dotycząca realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej za 2020 rok.
 13. Informacja dotycząca działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w 2020 r.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad sesji.