Logo Powiat Białobrzeski Dobry Klimat

XXIX sesja Rady Powiatu Białobrzeskiego w zdalnym trybie obradowania w dniu 19 listopada 2020 roku (czwartek) o godzinie 13.00

12 listopada, 2020 Wyłączono przez admin

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 15zzx ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 568) zwołuję XXIX sesję Rady Powiatu Białobrzeskiego w zdalnym trybie obradowania w dniu 19 listopada 2020 roku (czwartek) o godzinie 13.00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 3. Pytania w sprawach bieżących: interpelacje i zapytania.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • uzupełnienia składu osobowego Komisji Infrastruktury, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Białobrzeskiego;
  • uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białobrzeskiego
  • uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białobrzeskiego;
  • wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Białobrzeskiego;
  • delegowania Radnego Rady Powiatu Białobrzeskiego w skład Komisji Bezpieczeństwa
   i Porządku;
  • kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat;
  • ustalenia Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
   w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Białobrzeski;
  • zmian uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2020 – 2031;
  • zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Białobrzeskiego na 2020 rok;
  • zmiany zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, oraz planu finansowego podziału środków
   z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Białobrzeskiego na 2020 r.
 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie obrad sesji.