XLVIII sesja Rady Powiatu Białobrzeskiego w zdalnym trybie obradowania w dniu 21 marca 2022 roku (poniedziałek) o godzinie 14:00.

18 marca, 2022 Wyłączono przez Marcin Cielebąk

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528) oraz art. 15zzx ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia
02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. 2021. poz.2095 ) zwołuję XLVIII sesję Rady Powiatu Białobrzeskiego w zdalnym trybie obradowania
w dniu 21 marca 2022 roku (poniedziałek) o godzinie 14:00.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2022 – 2031.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Białobrzeskiego na 2022 rok.
  4. Zamknięcie obrad sesji.