XLIV sesja Rady Powiatu Białobrzeskiego w dniu 27 grudnia 2021 roku (poniedziałek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach ul. Plac Zygmunta Starego 9.

14 grudnia, 2021 Wyłączono przez Marcin Cielebąk

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995) zwołuję XLIV sesję Rady Powiatu Białobrzeskiego w dniu 27 grudnia 2021 roku (poniedziałek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach ul. Plac Zygmunta Starego 9.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 3. Pytania w sprawach bieżących: interpelacje i zapytania.
 4. Podjęcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2022 – 2031 i Uchwały Budżetowej Powiatu Białobrzeskiego na 2022 rok:
 • Przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2022- 2031;
 • Przedstawienie projektu uchwały Budżetowej Powiatu Białobrzeskiego
  na 2022 rok;
 • Przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białobrzeskiego do w/w projektów.
 • Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Białobrzeskiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2022- 2031 i projekcie Uchwały Budżetowej Powiatu Białobrzeskiego na 2022 rok;
 • Przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu Białobrzeskiego w sprawie opinii Komisji Rady Powiatu Białobrzeskiego i wniosków Radnych;
 • Przedstawienie Uchwały Zarządu w sprawie wprowadzenia autopoprawki
  do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2022- 2031 oraz Uchwały Zarządu w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Białobrzeskiego na 2022 rok;
 • Dyskusja nad w/w Uchwałami Zarządu;
 • Przedstawienie i głosowanie nad projektem Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2022- 2031;
 • Przedstawienie i głosowanie nad projektem Uchwały Budżetowej Powiatu Białobrzeskiego na 2022 rok.
 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie obrad sesji.