XL sesja Rady Powiatu Białobrzeskiego w dniu 23 września 2021 roku (czwartek) o godz. 13.00 na Hali Sportowej w Białobrzegach przy ul. Reymonta 13a.

16 września, 2021 Wyłącz przez Marcin Cielebąk

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz.) zwołuję XL sesję Rady Powiatu Białobrzeskiego
w dniu 23 września 2021 roku (czwartek) o godz. 13.00 na Hali Sportowej
w Białobrzegach przy ul. Reymonta 13a.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 4. Pytania w sprawach bieżących: interpelacje i zapytania.
 5. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  w Warszawie, Zespół w Radomiu w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Białobrzeskiego Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planu finansowego instytucji kultury.
 6. Zapoznanie się z Informacją o stanie realizacji przez powiat zadań oświatowych
  za rok szkolny 2020/2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2021 – 2031.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Technikum im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białobrzegach.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad sesji.