27 lipca, 2021 Wyłącz przez Marcin Cielebąk
obrazek

Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1128W Stromiec – Podlesie Duże – Dobieszyn od km 3+300 do km 6+841 w miejscowości Podlesie Duże” zostało zrealizowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

DOFINANSOWANIE 950 096,18 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 1 695 399,04 zł

Dzięki inwestycji nastąpi: przebudowa drogi na odcinku 3541 mb, szer.5 i 5,5 mb, poszerzenie jezdni do 5,5 mb na długości 898 mb, budowa kanału technologicznego na dł. 3504 mb, wykonanie sączków odwodnieniowych na dł. 136 mb, wykonanie 10 przepustów pod zjazdami o dł.77 mb, wykonanie poboczy gruntowych z kruszywa łamanego po obu stronach na odc. łącznym 7082 mb o szer.0,75 mb, oczyszczenie rowów na dł.2154 mb, oczyszczenie istniejących 2 przepustów pod drogą o dł.18 mb, wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu tj. 2 szykany i 2 progi zwalniające, montaż barier ochronnych na dł. 32mb, przebudowa skrzyżowania z drogą gminną w msc Podlesie Małe. Parametry projektowanej drogi, przyjęto dla parametrów technicznych: kl.dr.L (istniejąca droga powiatowa kl.Z, jednak ze względu na ograniczenie szerokości pasa drogowego przyjęto klasę o jeden poziom niższą, zgodnie z §4 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej), prędkość proj.40 km/h, kat.ruchu KR2. Droga zlokalizowana jest zarówno na terenie zabudowanym jak i niezabudowanym. Przebudowywany odcinek rozpoczyna się w km 3+300 a kończy w km 6+841. Przekrój drogi z obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego o szer.0,75m. Szerokość jezdni poza obszarem zab.5,5m. W obszarze zabudowanym w miejscowości Podlesie Duże zaprojektowano elementy uspokojenia ruchu. Przy wjeździe do miejscowości Podlesie Duże w obszar zabudowany (z obu stron) zaplanowano wysepki rozdzielające kierunek ruchu (szykany) wymuszające zmniejszenie prędkości. Dodatkowo w sąsiedztwie szkoły zaplanowano wykonanie progów zwalniających wyspowych. W związku z zastosowaniem rozwiązań uspokajających ruch na terenie zabudowy zmniejszono szerokość pasów ruchu o 0,25m (zgodnie z §15 pkt 4 Rozporządzenia). Szerokość jezdni na terenie zabudowy 5,0m.Obsługa działek przyległych za pomocą zjazdów. Oś drogi wyznaczono tak, aby maksymalnie wykorzystać istniejącą jezdnię. Droga w profilu podłużnym. Niweletę drogi należy dostosować do istniejącej nawierzchni uwzględniając konieczność jej wzmocnienia oraz regulacji w celu uzyskania wymaganych pochyleń w przekroju poprzecznym i podłużnym. Droga w przekroju poprzecznym. Zaprojektowano przekroje poprzeczne drogi. Przewidziano wykonanie: warstwy ścieralnej z betonu asf.AC8S gr.3cm;warstwy wiążąco – wyrównawczej z betonu asf.AC16W gr.śr.4cm. Na całym odcinku, po obu stronach jezdni zaprojektowano pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr.10cm. Szerokość poboczy 0,75m.Zjazdy zaprojektowano w miejsce istniejących zjazdów. Szerokość jezdni zjazdów 3,5m z obustronnymi poboczami (0,75m) o łącznej szer.5,0m. Zjazdy przy jezdni zakończone łukami poziomymi. Projektowana konstrukcja jezdni zjazdów w obszarze zabudowanym:- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 3cm;- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. gr.15cm;Projektowana konstrukcja jezdni zjazdów poza obszarem zabudowanym: nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mech.gr.15 cm. Projektowana konstrukcja poboczy: nawierzchnia z kruszywa łam.gr.10 cm. Na terenie utwardzonym betonem przed działką nr 451/2 (kaplica) należy ułożyć warstwę z betonu asfaltowego. Pod zjazdami usytuowanymi w ciągu istniejącego rowu wykonane zostaną nowe przepusty z rur PVC o średnicy 40cm, zakończone prefabrykowanymi ściankami czołowymi. Wysepki rozdzielające przy wjeździe do miejscowości-przy wjeździe do miejscowości Podlesie Duże w obszar zabudowany zaplanowano wysepki rozdzielające kierunek ruchu (szykany). Wysepki o szer.2,0m i dł.7,0m. Progi zwalniające wyspowe- w sąsiedztwie szkoły, w celu uspokojenia ruchu na przedmiotowej drodze powiatowej zaprojektowano umieszczenie progów zwalniających wyspowych o wymiarach 1,88mx2,38m o nawierzchni asfaltowej. Zaplanowano umieszczenie 2 zestawów progów wyspowych (po 2 sztuki).Nie przewiduje się zmian w systemie odwodnienia. Przewidziano regulację oraz podczyszczenie istniejących rowów drogowych. Istniejący przepust usytuowany pod koroną drogi należy oczyścić z nagromadzonego namułu. Pod zjazdami w ciągu istniejącego rowu zaprojektowano przepusty z rur karbowanych PVC o średnicy 40cm ułożone na podsypce z pospółki gr. 15cm. Długość przepustów 6,0m lub 7,0m. Na odcinku po stronie prawej, ze względu na ograniczenia terenowe, w ciągu istniejącego rowu otwartego, zaprojektowano rów kryty z rur karbowanych PVC o średnicy 40cm ułożony na podsypce z pospółki gr. 15cm.W obszarze zabudowanym, gdzie ze względu na gęstą zabudowę oraz wąski pas drogowy, nie ma możliwości wykonania rowu drogowego w miejscach powstawania zastoisk wodnych zaplanowano wykonanie sączków podłużnych z kruszywa. Zaprojektowane elementy dróg nie powodują konieczności przebudowy istniejących urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z drogą. Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu koryta pod konstrukcję ewentualnego poszerzenia drogi, pobocza lub zjazdów. Istniejąca nawierzchnia wraz z podbudową w miejscach utraty nośności zostanie rozebrana. W ramach inwestycji zaprojektowano kanał technologiczny z rur PCV 110mm ze studniami SK-1 o wymiarach 0,6×0,6m usytuowanymi na początku, końcu oraz w miejscach załamania kanału. Kanał technologiczny zlokalizowano w odległości min. 1m od krawędzi jezdni na głębokości 1m. Pod drogą kanał należy wykonać jako przecisk kontrolowany w rurze osłonowej. Powierzchnia jezdni bitumicznej – 18 582m2, powierzchnia poboczy z kruszywa – 5 312m2.