PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1122W SUCHA-KAMIEŃ OD KM 0+415 DO KM 2+700 W MIEJSCOWOŚCI SUCHA

27 lipca, 2021 Wyłączono przez Marcin Cielebąk
obrazek

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1122W SUCHA-KAMIEŃ OD KM 0+415 DO KM 2+700 W MIEJSCOWOŚCI SUCHA

DOFINANSOWANIE 593 274,43 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 990 292,80 zł

W wyniku inwestycji nastąpiła: przebudowa drogi na dł.2285mb o szer.5,5 mb., wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o szer.1m na dł.2422 mb, budowa chodników przy jezdni o szer.min.2 m na dł.120 mb, , oczyszczenie rowów na dł.2269 mb, wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu: 1 wyniesione przejście dla pieszych, ustawienie barier ochr. na dł.80 mb, oznakowanie poziome i pionowe, wykonanie utwardzenia 26 istniejących zjazdów w terenie zabudowanym. Pierwszy odcinek rozpoczyna się w km 0+415 a kończy w km 1+450 w m. Sucha. Droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa. Przekrój półuliczny. Po str.pr. istniejący chodnik oddzielony od jezdni ściekiem oraz krawężnikiem betonowym. Po stronie lewej pobocze z kruszywa łam.szer.1,0m. Szerokość jezdni 5,5m. W miejsce istniejącego przejścia dla pieszych w km 0+872 zaprojektowano próg zwalniający płytowy, na którym umieszczono przejście dla pieszych. Przy przejściu po stronie prawej zaplanowano chodnik po stronie lewej umożliwiający dojście do ul. Nowej. Zaprojektowano następujący przekrój poprzeczny drogi: jezdnia szer.5,5m o spadku daszkowym; pobocze szer.1,0m i spadku 6% skierowanym na zewnątrz, istniejący chodnik szer.2,0m i spadku 2% skierowany do jezdni .Jako wzmocnienie konstrukcji jezdni przewidziano wykonanie na istniejącej jezdni nowej warstwy ścieralnej z betonu asf.AC8S gr.4cm. Na całym odcinku, po lewej stronie jezdni zaprojektowano pobocza z mieszanki kruszywa łam.0/31,5mm gr.10cm. Szerokość poboczy 1,0m.W miejsce istniejącego przejścia dla pieszych w km 0+872 zaprojektowano próg zwalniający płytowy, na którym umieszczono przejście dla pieszych. Przy przejściach dla pieszych zlokalizowanych przy skrzyżowaniu z ul. Polną oraz przy wyniesionym przejściu dla pieszych zaplanowano chodniki po stronie lewej umożliwiające dojście do dróg bocznych (ul. Polnej oraz ul. Nowej). Drugi odcinek rozpoczyna się w km 1+450 a kończy w km 2+700 w m. Kamień. Droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa. Szerokość jezdni 5,5m. Zaprojektowano następujący przekrój poprzeczny drogi: jezdnia szer.5,5m o spadku daszkowym; pobocze szer.1,0m i spadku 6%;chodnik szer.2,0m i spadku 1% skierowany do jezdni. Przekrój półuliczny. Po stronie lewej pobocze z kruszywa łam.szer.1,0m.Jako wzmocnienie konstrukcji jezdni przewidziano wykonanie na istniejącej jezdni nowej warstwy ścieralnej z betonu asf.AC8S gr.4cm.Na całym odc. po lewej stronie jezdni zaprojektowano pobocza z mieszanki kruszywa łam.0/31,5mm gr.10cm. Szerokość poboczy 1,0m.Istniejące chodniki z kostki betonowej oraz oddzielające je od jezdni krawężniki betonowe usytuowane po stronie prawej pozostają bez zmian. Na odcinku od km 2+267 do km 2+345 po stronie prawej zaprojektowano chodnik, który zapewni ciągłość istniejącego chodnika. Po stronie prawej istniejący lub nowo projektowany chodnik oddzielony od jezdni ściekiem oraz krawężnikiem betonowym. Chodnik szer.2,0m. Poza rowami zostały wykonane:  4 przepusty pod koroną drogi, 3 o średnicy 80cm z rur PEHD o łącznej długości 34,0m wraz ze ściankami czołowymi w ilości 6 szt., 1  przepust pod koroną drogi o średnicy 60cm długości 10,0m wraz ze ściankami czołowymi w ilości 2 szt. Wykonano odwodnienie w postaci ścieku liniowego z korytek o łącznej długości 10,0m. Wykonano odmulenie rowów na łącznym odcinku 4008,0m. Wykonano oczyszczenie istniejących przepustów o średnicy do 60cm w łącznej ilości 475,0m.