PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1122W SUCHA-KAMIEŃ OD KM 0+415 DO KM 2+700 W MIEJSCOWOŚCI SUCHA

27 lipca, 2021 Wyłącz przez Marcin Cielebąk
obrazek

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1122W SUCHA-KAMIEŃ OD KM 0+415 DO KM 2+700 W MIEJSCOWOŚCI SUCHA

DOFINANSOWANIE 593 274,43 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 990 292,80 zł

W wyniku inwestycji nastąpi: przebudowa drogi na dł.2285mb o szer.5,5 mb., wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o szer.1m na dł.2604 mb, budowa chodników przy jezdni o szer.min.2 m na dł.114 mb, budowa kanału techn. na dł.2231mb, oczyszczenie rowów na dł.2269 mb, wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu: 1 wyniesione przejście dla pieszych, ustawienie barier ochr. na dł.26 mb, oznakowanie poziome i pionowe, wykonanie utwardzenia 26 istniejących zjazdów w terenie zabudowanym. Pierwszy odcinek rozpoczyna się w km 0+415 a kończy w km 1+450 w m. Sucha. Droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa. Przekrój półuliczny. Po str.pr. istniejący chodnik oddzielony od jezdni ściekiem oraz krawężnikiem betonowym. Po stronie lewej pobocze z kruszywa łam.szer.1,0m. Szerokość jezdni 5,5m. W miejsce istniejącego przejścia dla pieszych w km 0+872 zaprojektowano próg zwalniający płytowy, na którym umieszczono przejście dla pieszych. Przy przejściu po stronie prawej zaplanowano chodnik po stronie lewej umożliwiający dojście do ul. Nowej. Zaprojektowano następujący przekrój poprzeczny drogi: jezdnia szer.5,5m o spadku daszkowym; pobocze szer.1,0m i spadku 6% skierowanym na zewnątrz, istniejący chodnik szer.2,0m i spadku 2% skierowany do jezdni .Jako wzmocnienie konstrukcji jezdni przewidziano wykonanie na istniejącej jezdni nowej warstwy ścieralnej z betonu asf.AC8S gr.4cm. Na całym odcinku, po lewej stronie jezdni zaprojektowano pobocza z mieszanki kruszywa łam.0/31,5mm gr.10cm. Szerokość poboczy 1,0m.W miejsce istniejącego przejścia dla pieszych w km 0+872 zaprojektowano próg zwalniający płytowy, na którym umieszczono przejście dla pieszych. Przy przejściach dla pieszych zlokalizowanych przy skrzyżowaniu z ul. Polną oraz przy wyniesionym przejściu dla pieszych zaplanowano chodniki po stronie lewej umożliwiające dojście do dróg bocznych (ul. Polnej oraz ul. Nowej). Szerokość chodnika 2m (przy przejściu w km 0+616 szerokość chodnika 1,5m).Nie przewiduje się zmian w istniejącym systemie odwodnienia. Drugi odcinek rozpoczyna się w km 1+450 a kończy w km 2+700 w m. Kamień. Droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa. Szerokość jezdni 5,5m. Zaprojektowano następujący przekrój poprzeczny drogi: jezdnia szer.5,5m o spadku daszkowym; pobocze szer.1,0m i spadku 6%;chodnik szer.2,0m i spadku 1% skierowany do jezdni. Przekrój półuliczny. Po stronie lewej pobocze z kruszywa łam.szer.1,0m.Jako wzmocnienie konstrukcji jezdni przewidziano wykonanie na istniejącej jezdni nowej warstwy ścieralnej z betonu asf.AC8S gr.4cm.Na całym odc. po lewej stronie jezdni zaprojektowano pobocza z mieszanki kruszywa łam.0/31,5mm gr.10cm. Szerokość poboczy 1,0m.Istniejące chodniki z kostki betonowej oraz oddzielające je od jezdni krawężniki betonowe usytuowane po stronie prawej pozostają bez zmian. Na odcinku od km 2+267 do km 2+345 po stronie prawej zaprojektowano chodnik, który zapewni ciągłość istniejącego chodnika. Po stronie prawej istniejący lub nowo projektowany chodnik oddzielony od jezdni ściekiem oraz krawężnikiem betonowym. Chodnik szer.2,0m. Nie przewiduje się zmian w istniejącym systemie odwodnienia.