Posiedzenie Komisji Promocji, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Białobrzeskiego

18 listopada, 2021 Wyłącz przez Marcin Cielebąk

OGŁOSZENIE

Zapraszam na posiedzenie Komisji Promocji, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Białobrzeskiego, które odbędzie się w dniu
22 listopada 2021 roku o godz. 1300 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Białobrzegach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Analiza i zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektu budżetu
na rok 2022.

4. Zatwierdzenie projektu planu pracy komisji na rok 2022.

5. Sprawy różne.

6. Zamknięcie posiedzenia.