Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białobrzeskiego 29 września 2021 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej na Hali Sportowej w Białobrzegach przy ul. Reymonta 13a.

24 września, 2021 Wyłączono przez Marcin Cielebąk

  Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Analiza wpływów z wynajmu lokali będących własnością Powiatu Białobrzeskiego.
 4. Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Białobrzegach
  z realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2020.
 5. Ocena przygotowania zadań inwestycyjnych i remontowych planowanych
  do realizacji w 2021 roku oraz informacja o stanie zaawansowania prac związanych
  z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na realizację powyższych zadań.
 6. Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białobrzegach o wynikach pracy w roku 2020 z uwzględnieniem aktywnych form zwalczania bezrobocia.
 7. Informacja o funkcjonowaniu Warsztatów Terapii Zajęciowej „Olszynka”
  w 2021 roku.
 8. Informacja o funkcjonowaniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Jasionnie.
 9. Informacja o wykorzystaniu środków PFRON dotyczących zadań określonych ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej.
 10. Informacja dotycząca naboru do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2021/2022.
 11. Analiza sytuacji finansowej szkół ponadpodstawowych.
 12. Realizacja zadania publicznego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie posiedzenia.