LIV sesja Rady Powiatu Białobrzeskiego w dniu 23 września 2022 roku (piątek) o godz. 13.00

16 września, 2022 Wyłącz przez Marcin Cielebąk

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) zwołuję LIV sesję Rady Powiatu Białobrzeskiego w dniu 23 września 2022 roku (piątek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach ul. Plac Zygmunta Starego 9.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Powiatu Białobrzeskiego, LII sesji Rady Powiatu Białobrzeskiego oraz LIII sesji Rady Powiatu Białobrzeskiego.
 3. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet Radnych Rady Powiatu Białobrzeskiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2022 — 2031.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Białobrzeskiego na 2022 rok.
 7. Zapoznanie z informacją Zarządu Powiatu o:
  • o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku,
  • o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć,
  • przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2022 roku.
 8. Zapoznanie z uchwałą Nr 3.d./61/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 września 2022 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Białobrzeskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Promocji, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych w 2021 r.
 10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów z 2021 r.
 11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Infrastruktury, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w 2021 r.
 12. Przedstawienie sprawozdania z realizacji rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej.
 13. Zapoznanie ze sprawozdaniem z wyników przeprowadzonej kontroIi postępowania przetargowego pn.: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin: Stara Błotnica, Radzanów, Białobrzegi, Promna i Wyśmierzyce” przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Białobrzeskiego.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad sesji.