Logo Powiat Białobrzeski Dobry Klimat

Informacja o XXVI. sesji Rady Powiatu Białobrzeskiego

24 września, 2020 Wyłączono przez admin

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 15zzx ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 568) zwołuję nadzwyczajną XXVI sesję Rady Powiatu Białobrzeskiego w korespondencyjnym trybie obradowania w dniu 25 września 2020 roku (piątek) o godzinie 9.30.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 
  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  2. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2020-2031.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Białobrzeskiego na 2020 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Białobrzeskiego na okres powyżej 3 lat.
  6. Zamknięcie obrad sesji.