obraz

Informacja o XXIV. sesji Rady Powiatu Białobrzeskiego

14 lipca, 2020 Wyłączono przez admin

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) zwołuję XXIV sesję Rady Powiatu Białobrzeskiego w dniu 15 lipca 2020 roku (środa) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach ul. Plac Zygmunta Starego 9.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
4. Interpelacje, zapytania i wnioski.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uznania petycji mieszkańców dotyczącej sprzeciwu w sprawie budowy budynku handlowego na działkach o nr ew. 2547, 2548, 1334/14, 1334/16, 1334/18 położonych w Białobrzegach za niezasługującą na uwzględnienie;
b) rozpatrzenia petycji w zakresie zmian przepisów prawa miejscowego;
c) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych
w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania;
d) zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Białobrzeskiego na 2020 rok.
6. Przedstawienie sprawozdania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
z działań Nadzoru Wodnego podejmowanych w 2018 roku na terenie powiatu białobrzeskiego.
7. Zapoznanie z informacją Wojewody Mazowieckiego dotyczącą uchwały Rady Powiatu Białobrzeskiego Nr XXII/123/2020 z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białobrzeskiego.
8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad sesji.