obraz

Informacja o XXIII. sesji Rady Powiatu Białobrzeskiego

9 czerwca, 2020 Wyłączono przez admin

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) zwołuję XXIII sesję Rady Powiatu Białobrzeskiego w dniu 23 czerwca 2020 roku (wtorek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach ul. Plac Zygmunta Starego 9.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 3. Interpelacje, zapytania i wnioski.
 4. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Białobrzeskiego za 2019 rok.
 5. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Białobrzeskiego za 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Białobrzeskiego wotum zaufania.   
 7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok:
  • a) przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu,
  • b) przedstawienie informacji o stanie mienia Powiatu,
  • c) przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Białobrzegach,
  • d) przedstawienia sprawozdania finansowego Powiatu,
  • e) zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Radomiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Białobrzeskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz
   z informacja o stanie mienia,
  • f) zapoznanie się z uchwałą Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium za 2019 rok,
  • g) zapoznanie się z uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Radomiu w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białobrzeskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium za rok 2019.
  • h) debata nad przedłożonymi sprawozdaniami.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Białobrzegach za 2019 rok,
  • b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2019 rok;
  • c) udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium za 2019 rok,
  • d) zmian uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2020-2031;
  • e) zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Białobrzeskiego na 2020 rok;
  • f) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata.
 9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad sesji.