RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Powiat Białobrzeski otrzymał łącznie 11 027 119,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. RFIL to program, w ramach którego rządowe środki przeznaczone są na wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Ze środków RFIL realizowane są następujące inwestycje:

  1. Przebudowa dróg powiatowych na terenie: gminy Stara Błotnica na odcinku Chruściechów-Pierzchnia o długości 2830 m oraz gminy Radzanów na odcinku Bukówno-Młodynie Dolne o długości 1700 m

Przedmiotem inwestycji  jest przebudowa dróg powiatowych na odc. Chruściechów-Pierzchnia o dł.2830mb oraz na odc. Bukówno-Młodynie Dolne o dł. 1700mb. Na pierwszym odcinku wykonane będzie: nowa nawierzchnia  wraz z poszerzeniami, 5 przepustów pod koroną, wyniesione skrzyżowanie z oświetleniem, 1 zatoka postojowa, 2 progi zwalniające, 124 przepusty pod zjazdami, 6 kpl lamp solarnych. Na drugim odcinku wykonana będzie : nowa nawierzchnia wraz z poszerzeniami, przebudowa istniejącego skrzyżowania z drogą o nawierzchni utwardzonej, oczyszczenie rowów drogowych  wraz ze zjazdami indywidualnymi i publicznymi, 1 próg zwalniający.

obrazek
  1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1127W Stromiec-Siekluki od km 0+000 do km 4+090

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej Stromiec-Siekluki. Zakres prac to m.in. przebudowany odcinek na dł.4090m, 1 zatoka autobusowa, 1 wyniesione oświetlone przejście dla pieszych, 1 oświetlone skrzyżowanie, nowy chodnik na odcinku 362 mb, podbudowy z kruszywa łamanego, nowe nawierzchnie, 81 przepustów pod zjazdami, pobocza gruntowe, oczyszczenie rowów i przepustów, oznakowanie pionowe (słupki tarcze znaków konwencjonalnych), bariery ochronne  stalowe, oświetlenie dróg (6 kpl słupów z lampami solarnymi), zjazdy do gospodarstw.

obrazek
  1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1101W Osuchów – Lisów od km 4+300 do km 6+250 w miejscowości Lisów

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi nr 1101W Osuchów-Lisów w miejscowości Lisów na odcinku 1950 mb. W zakres inwestycji wchodzi: wykonanie nowej nawierzchni na odcinku 1950 mb., wykonanie  oświetlonego lampami solarnymi skrzyżowania, wykonanie przepustów pod zjazdami i koroną jezdni, wykonanie poboczy gruntowych, wykonanie zjazdów do gospodarstw, oczyszczenie rowów i przepustów, montaż barier ochronnych stalowych, montaż wiaty przystankowej.

obrazek
  • Zakup koparki
obrazek
  1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1138W w Wyśmierzycach przy ul.Batorego
obrazek


W ramach inwestycji nastąpi wykonanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku 0,55 km. Jezdnia, wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego na powierzchni 1489,00m2. Konstrukcja wzmocnienia, frezowanie korekcyjne, warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W w ilości 50kg/m2 na całej powierzchni odcinka, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S o grubości 3cm. Odwodnienie, montaż dwóch kompletów studzienek ściekowych o średnicy 50cm wraz z wykonaniem drenażu rozsączającego. Rozbiórka obrzeży przy chodnikach i zjazdach do posesji. Rozbiórka nawierzchni chodników z płyt betonowych, rozbiórka nawierzchni zjazdów z różnych materiałów (bloczki, kostka betonowa, itp.). Ustawienie nowych obrzeży 30x8cm na ławie betonowej z betonu C12/15. Wykonanie wyrównania i wzmocnienia warstwą z CBGM 0/11,2 mm o średniej grubości 8cm pod chodnikami i zjazdami. Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej o gr 6cm na podsypce cem. –piaskowej gr 3cm. Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej o gr 8cm w kolorze czerwonym, na podsypce cem. –piaskowej gr 3cm. Wykonanie regulacji pionowej zaworów i studni.