“Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu”

7 maja, 2014 Wyłączono przez admin

Powiat Białobrzeski oraz Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu informują, że realizują projekt: 
Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu 
“Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego”. 
Poziom dofinansowania z EFRR: 83,85% 
Wartość dofinansowania: 2 969 962,89 PLN 
Całkowita wartość projektu: 3 798 955,26 PLN 
Beneficjent: Powiat Białobrzeski 
Zadanie realizuje: Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu 
Celem ogólnym projektu jest zapewnienie mieszkańcom placówki odpowiednich warunków socjalno-bytowych oraz poprawa dostępu do usług z zakresu pomocy społecznej, a zwłaszcza zapewnienie specjalistycznej opieki osobom niepełnosprawnym intelektualnie. 
Dzięki realizacji projektu nastąpi: 
* poprawa warunków mieszkaniowych pensjonariuszy, 
* dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych, w tym wykonanie podjazdów i montaż windy, 
* zapewnienie pacjentom dotkniętym niepełnosprawnością intelektualną dostępu do infrastruktury społecznej niezbędnej dla zapewnienia im stałej, całodobowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, 
* poprawa standardu i bezpieczeństwa osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej, 
* zwiększenie dostępności do nowych pomieszczeń, zarówno w odniesieniu do mieszkańców Domu, jak i osób zatrudnionych, 
* zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku DPS, 
* dostosowanie budynku pralni do standardów, 
* poprawa estetyki na obszarze oddziaływania inwestycji poprzez jego zagospodarowanie. 
Przedmiotem Projektu jest Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu (gmina Stromiec, powiat białobrzeski). Projekt obejmuje realizację zadań inwestycyjnych ukierunkowanych na podniesienie standardów wynikających z przepisów o pomocy społecznej oraz w konsekwencji poprawę warunków bytowych i lokalowych mieszkańców Domu. 
Inwestycja polega na: 
* funkcjonalnym połączeniu pomieszczeń istniejących i zaprojektowanych dla potrzeb Domu, poprzez modernizację i rozbudowę 
* modernizacji i rozbudowie węzłów sanitarnych dla potrzeb pensjonariuszy i personelu, 
* dobudowie innych niezbędnych do funkcjonowania Domu pomieszczeń określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2005r., 
* wyposażeniu nowowybudowanych i zmodernizowanych pokoi mieszkalnych dla pensjonariuszy, 
* przebudowie jadalni, 
* dobudowie pomieszczeń do terapii zajęciowej 
* dobudowie dwóch klatek schodowych 
* rozbudowie i modernizacji pralni wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz wyposażenia jej w wymagane urządzenia pralnicze, 
* dobudowie dźwigu szpitalnego (windy) dla osób leżących i poruszających się na wózkach inwalidzkich, 
* remoncie kapitalnym pomieszczeń (m.in. wymianie okien i drzwi), 
* wymianie i modernizacji istniejących wewnętrznych instalacji na nowoczesne, 
* zagospodarowaniu terenu wokół obiektu, przystosowanego dla mieszkańców. 
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu. 

W maju 2011r. Powiat Białobrzeski oraz Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu zakończyli projekt ” Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu “Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego” “. 
Poziom dofinansowania z EFRR: 83,62% 
Wartość dofinansowania: 2 921 543,66 PLN 
Całkowita wartość projektu: 3 750 793,77 PLN 
Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu jest placówką stałego pobytu dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. 
Od 1 stycznia 2011 r. Dom uzyskał stosowny wpis /Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 27/2010 z dnia 31.12.2010 r., zezwalający na prowadzenie placówki, z uwagi na osiągnięcie standardów. Powyższe umożliwia i upoważnia nas do przyjmowania nowych mieszkańców. 
Dom położony jest w malowniczej miejscowości Niedabyl, gmina Stromiec (województwo mazowieckie). 
Znajduje się na dużej, ładnie zagospodarowanej działce umożliwiającej spacery i wypoczynek na świeżym powietrzu, w leśnym klimacie. 
Budynek został zaprojektowany na pobyt 70 osób, wyposażony jest w nowoczesną windę osobową oraz przestronne 1, 2, 3 – osobowe pokoje. W obiekcie znajduje się również system przyzywowo – alarmowy, przeciwpożarowy, pokój gościnny, kaplica, pomieszczenie do terapii i rehabilitacji, kuchenka pomocnicza, przestronna jadalnia, gabinet doraźnej pomocy medycznej oraz palarnia. Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych. 
Mieszkańcom gwarantujemy opiekę wykwalifikowanych opiekunek i pielęgniarek, a także lekarza i rehabilitanta. Naszym zadaniem jest zapewnienie mieszkańcom dobrego samopoczucia i bezpieczeństwa oraz możliwości aktywnego spędzania czasu w przyjaznej, domowej atmosferze. Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu dla swoich mieszkańców organizuje szereg imprez integracyjnych, kulturalnych, wycieczki oraz wyjazdy do kin i teatrów. 
Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Dom Pomocy Społecznej został zmodernizowany i rozbudowany oraz wyposażony w nowoczesny sprzęt leczniczy, rehabilitacyjny, komputerowy. Powstały sala doświadczenia świata, sala rehabilitacyjna, sala terapii zajęciowej,kaplica. Pokoje zostały wyposażone w nowy sprzęt. Rozbudowana została również pralnia, zakupiono do niej nowoczesne pralnice, magielnice oraz żelazka. Jednym z etapów projektu było również zagospodarowanie terenu. Dzięki wsparciu unijnemu placówka, wykonująca tak ważną funkcę społeczną, może dalej funkcjonować i to na wysokim poziomie, zgodnym z obowiązującymi standardami.