Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.
 5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.
 6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.
 7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m i administrowania nim. 

Wymagane dokumenty

 1. Dowód własności jednostki pływającej – dowodem własności jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: faktura VAT, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, w przypadku jednostek budowanych systemem gospodarczym – pisemne oświadczenie budowniczego.

W przypadku jednostek pływających wybudowanych przed dniem 1 sierpnia 2020 r. dowodem własności może być również oświadczenie właściciela. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 1. Dokument potwierdzający informacje:
  1. o właścicielu i współwłaścicielach oraz armatorze jednostki pływającej jest:
   • dokument tożsamości,
   • odpis, wyciąg albo zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego albo innego właściwego rejestru albo inny dokument wystawiony przez uprawniony organ stwierdzający:
    • pełną nazwę podmiotu niebędącego osobą fizyczną,
    • NIP albo odpowiedni identyfikator,
    • siedzibę oraz
    • imiona i nazwiska osób uprawionych do działania w imieniu podmiotu niebędącego osobą fizyczną,
   • oświadczenie właściciela lub współwłaściciela – w odniesieniu do adresu zamieszkania właściciela, współwłaściciela lub armatora,
   • oświadczenie właściciela lub współwłaściciela – w odniesieniu do adresu do doręczeń właściciela, współwłaściciela lub armatora;
  2. o rejestracji jednostki pływającej w innym rejestrze w kraju lub za granicą jest:
   1. zaświadczenie o wykreśleniu z rejestru polskiego lub zagranicznego, jeżeli jednostka pływająca była wcześniej w nim zarejestrowana,
   2. dokument potwierdzający rejestrację czasową;
  3. o numerze identyfikacyjnym albo indywidualnym numerze identyfikacyjnym (INI) jednostki pływającej jest:
   1. czytelne zdjęcie tabliczki znamionowej z numerem identyfikacyjnym oraz deklaracja zgodności CE, w której wskazano ten numer,
   2. dokument rejestracyjny;
  4. o rodzaju napędu jednostki pływającej, a w przypadku napędu mechanicznego, także o jego mocy jest:
   1. deklaracja zgodności CE,
   2. jeden z dokumentów:
    • karta bezpieczeństwa jednostki, jeżeli była wydana;
    • dokument wydany przez:
     • uznaną organizację w rozumieniu art. 5 pkt 17 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz.U. z 2020 r. poz. 680) albo
     • podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej do wykonywania przeglądów technicznych jachtów morskich o długości do 15 m,
   3. instrukcja lub karta gwarancyjna producenta lub inny dokument wydany przez producenta lub budowniczego,
   4. oświadczenie właściciela – w przypadku jednostek pływających bez napędu mechanicznego lub których moc napędu mechanicznego nie przekracza 20 kW; 
 1. o marce i modelu lub typie jednostki pływającej jest:
  1. deklaracja zgodności CE,
  2. dokument wydany przez producenta lub budowniczego,
  3. dokumentacja projektowa,
  4. oświadczenie właściciela lub współwłaściciela;
 2. o podstawowych wymiarach i parametrach jednostki pływającej jest:
  1. w odniesieniu do liczby kadłubów oraz długości, szerokości, maksymalnego zanurzenia:
   • deklaracja zgodności CE,
   • świadectwo pomiarowe,
   • certyfikat pomiarowy,
   • jeden z dokumentów:
    • karta bezpieczeństwa jednostki, jeżeli była wydana;
    • dokument wydany przez:
     • uznaną organizację w rozumieniu art. 5 pkt 17 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz.U. z 2020 r. poz. 680) albo
     • podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej do wykonywania przeglądów technicznych jachtów morskich o długości do 15 m,
   • dokument wydany przez producenta lub budowniczego,
   • oświadczenie właściciela lub współwłaściciela w przypadku jednostek pływających, których długość nie przekracza 14 m,
  2. w odniesieniu do kategorii projektowej, jeżeli została nadana – deklaracja zgodności CE;
 3. o materiale głównym, z którego zbudowany jest kadłub jednostki pływającej, jest:
  1. deklaracja zgodności CE,
  2. jeden z dokumentów:
   • karta bezpieczeństwa jednostki, jeżeli była wydana;
   • dokument wydany przez:
    • uznaną organizację w rozumieniu art. 5 pkt 17 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz.U. z 2020 r. poz. 680) albo
    • podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej do wykonywania przeglądów technicznych jachtów morskich o długości do 15 m,
  3. dokument wydany przez producenta lub budowniczego,
  4. oświadczenie właściciela lub współwłaściciela;
 4. o roku budowy i producencie jednostki pływającej jest:
  1. deklaracja zgodności CE,
  2. dokument wydany przez producenta lub budowniczego,
  3. oświadczenie właściciela lub współwłaściciela;
 5. o sygnale rozpoznawczym (Call Sign) i morskim radiowym numerze identyfikacyjnym MMSI jednostki pływającej jest pozwolenie radiowe.
 1. W przypadku, gdy do wniosku nie załączono powyższej dokumentacji, do wniosku mogą być dołączone oświadczenia właściciela lub współwłaściciela:
  1. o braku deklaracji zgodności CE, jeżeli jej wydanie nie było wymagane przepisami prawa, upłynęło 10 lat od momentu wydania deklaracji zgodności CE przez producenta albo właściciel nie posiada deklaracji zgodności CE, a uzyskanie duplikatu dokumentu nie jest możliwe;
  2. o braku dokumentacji, jeżeli dla jednostki pływającej nie została wydana deklaracja zgodności CE ani inna dokumentacja wydana przez upoważniony podmiot umożliwiająca określenie danych o maksymalnej dopuszczalnej liczbie osób na pokładzie jednostki pływającej, dopuszczalnej sile wiatru lub znaczącej wysokości fali;
  3. o niezarejestrowaniu jednostki pływającej w innym rejestrze w kraju lub za granicą;
  4. o nienadaniu jednostce pływającej indywidualnego numeru identyfikacyjnego (INI);
  5. o braku ważnego pozwolenia radiowego dla jednostki pływającej.
 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego lub potwierdzonym przez właściwego konsula. W przypadku braku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego jednostka pływająca została sprowadzona. Przepisu nie stosuje się do składania deklaracji zgodności CE.
 3. Do wniosku należy również dołączyć:
 1. Dowód wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego.
 2. Dokument zawierający zgodę właściciela jednostki pływającej na uprawianie żeglugi przez armatora.
 3. Deklaracje zgodności CE jednostki pływającej oraz silnika – jeżeli były wydane.
 4. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia) do załatwiania spraw związanych z rejestracją jednostki pływającej, składany
  w przypadku załatwiania  tych czynności przez pełnomocnika (osobę upoważnioną).
 5. Dowód wniesienia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

W przypadku, gdy właścicielem jednostki pływającej jest osoba fizyczna wymagany jest dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).

W przypadku, gdy właścicielem jednostki pływającej jest osoba prawna wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Sprawy związane z rejestracją jednostki pływającej w imieniu osoby prawnej mogą załatwić wyłącznie osoby do tego upoważnione.


Opłaty

 • za rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego – 80 zł
 • za zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego – 80 zł
 • za wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego – 80 zł
 • za wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m – 15 zł
 • rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego, dla którego wpis do rejestrów oraz dokumenty rejestracyjne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów utraciły ważność – 60zł,

Opłatę należy wnieść na konto Starostwa Powiatowego w Białobrzegach,
ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi
nr konta: 54 1240 5703 1111 0010 3774 9711,
podając odpowiedni tytuł wpłaty zgodny ze złożonym wnioskiem.

Opłatę skarbową od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł wnosi się na konto:
Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi
nr konta: 53 9117 0000 0000 0576 2000 0010.
Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Miejsce złożenia wniosku

Wniosek wraz z załącznikami w postaci papierowej należy złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Białobrzegach, ul. Plac Zygmunta Starego 9 w pokoju nr 5,

Wniosek o rejestrację jednostki pływającej można również złożyć w wersji elektronicznej za pomocą dedykowanej Elektronicznej Skrzynki Podawczej, dostępnej pod adresem: https://interesant.reja24.gov.pl

Termin odpowiedzi
Wydanie zaświadczenia o złożeniu wniosku o rejestrację do 7 dni. Wpis do rejestru do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.


Tryb odwoławczy

Od decyzji organu rejestrującego o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru przysługuje odwołanie do:

 1. Ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej – w przypadku jednostki pływającej, co do której we wniosku o rejestrację zawarto informację o zamiarze jej eksploatowania na wodach morskich albo na wodach morskich i śródlądowych:
 2. Ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej – w przypadku jednostki pływającej, co do której we wniosku o rejestrację zawarto informację o zamiarze jej eksploatowania na wodach śródlądowych.

Uwagi

Obowiązkowi rejestracji podlega:

 1. jacht (jacht rekreacyjny oraz jacht komercyjny, w tym skuter wodny, jednostka pływająca używana do celów mieszkalnych (houseboat) oraz drewniana replika statku historycznego) oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW;
 2. jednostka pływająca używana do połowów rybackich,
 3. jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– o ile nie posiada innej niż polska przynależności.

Obowiązkowi rejestracji nie podlega:

 1. jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa;
 2. jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni;
 3. deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.

Jednostka pływająca o długości do 24 m, która nie podlega obowiązkowi rejestracji, może być zarejestrowana na wniosek właściciela.

 Wniosek w postaci papierowej

 1. Wniosek o rejestrację składa się w postaci papierowej do organu rejestrującego osobiście albo przez przedstawiciela ustawowego albo pełnomocnika. Wniosek powinien być wypełniony i podpisany czytelnym podpisem. Do wniosku należy dołączyć oryginalne dokumenty potwierdzające zawarte w nim informacje oraz dowód wniesienia opłaty.
 2. Po zweryfikowaniu kompletności wniosku o rejestrację organ rejestrujący wydaje (w terminie do 7 dni) zaświadczenie o złożeniu wniosku o rejestrację, którym właściciel jednostki pływającej może się posługiwać do czasu wydania dokumentu rejestracyjnego albo doręczenia decyzji o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru. Organ rejestrujący sporządza cyfrowe odwzorowania wniosku oraz załączników, a następnie zwraca wnioskodawcy dokumentację papierową.
 3. Organ rejestrujący wpisuje jednostkę pływającą do rejestru albo wydaje decyzję
  o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku o rejestrację.
 4. Organ rejestrujący w przypadku wpisania jednostki pływającej do rejestru wydaje dokument rejestracyjny, który wnioskodawca odbiera osobiście.

Wniosek w postaci elektronicznej

 1. W przypadku, gdy wnioskodawca składa wniosek o rejestrację w postaci elektronicznej, a posiada wymagane załączniki w oryginale wyłącznie w postaci papierowej, dokumenty te mogą być dołączone do wniosku w postaci odwzorowania cyfrowego, a ich oryginały należy okazać organowi rejestrującemu przed odbiorem dokumentu rejestracyjnego.
 2. Wniosek o rejestrację składany w postaci elektronicznej jest opatrzony podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo podpisem osobistym wnioskodawcy.

Wpisy do rejestrów oraz dokumenty rejestracyjne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność w przypadku:

 1. wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 2000 r. – przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;
 2. wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 2006 r. – przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;
 3. wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych po dniu 1 stycznia 2006 r. – przez okres 30 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Wykroczenia podlegające karze grzywny

Właściciel jednostki pływającej, który:

 1. nie dopełnia obowiązku rejestracji,
 2. nie dopełnia obowiązku zawiadomienia organu rejestrującego w terminie nieprzekraczającym 30 dni, licząc od dnia zaistnienia faktu:
  • zbycia lub nabycia jednostki,
  • zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w rejestrze, w szczególności zmianie stanu faktycznego wymagającej wykreślenia jednostki z rejestru,
 3. podaje organowi rejestrującemu nieprawdziwe informacje dotyczące wymiarów jednostki pływającej, różniące się od wymiarów faktycznych o więcej niż 30 cm,
 4. podaje organowi rejestrującemu nieprawdziwe informacje dotyczące mocy napędu mechanicznego, różniące się od mocy nominalnej o więcej niż 2 kW lub o więcej niż 10%, w zależności od tego, która wartość jest większa,
 5. nie dopełnia obowiązku zwrotu dokumentu rejestracyjnego w przypadku wykreślenia jednostki z rejestru z urzędu

– podlega karze grzywny.

Orzekanie w sprawach o czyny określone powyżej następuje w trybie przewidzianym w przepisach ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Prawo do nakładania grzywien za czyny określone powyżej w drodze mandatu karnego mają:

 1. uprawnieni pracownicy terenowego organu administracji morskiej;
 2. uprawnieni pracownicy terenowego organu administracji żeglugi śródlądowej;
 3. funkcjonariusze Policji;
 4. funkcjonariusze Straży Granicznej.