Nadzwyczajna XXXVI sesja Rady Powiatu Białobrzeskiego w zdalnym trybie obradowania w dniu 8 kwietnia 2021 roku (czwartek) o godzinie 14.00.

7 kwietnia, 2021 Wyłączono przez Marcin Cielebąk

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 15zzx ust. 1 ustawy o zmianie ustawy
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 568) zwołuję nadzwyczajną XXXVI sesję Rady Powiatu Białobrzeskiego w zdalnym trybie obradowania
w dniu 8 kwietnia 2021 roku (czwartek) o godzinie 14.00.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego
    na lata 2021-2031;
  2. zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Białobrzeskiego na 2021 rok.
  3. Zamknięcie obrad sesji.