LI Sesja Rady Powiatu Białobrzeskiego w dniu 21 czerwca 2022 roku (wtorek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach ul. Plac Zygmunta Starego 9.

7 czerwca, 2022 Wyłączono przez Marcin Cielebąk

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528) zwołuję LI sesję Rady Powiatu Białobrzeskiego w dniu 21 czerwca 2022 roku (wtorek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach ul. Plac Zygmunta Starego 9.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Powiatu Białobrzeskiego.
 3. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 4. Pytania w sprawach bieżących: interpelacje i zapytania.
 5. Przedstawienie Sprawozdania z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2021 rok.
 6. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Białobrzeskiego za 2021 rok.
 7. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Białobrzeskiego za 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Białobrzeskiego wotum zaufania.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok:
 • Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu;
 • Przedstawienie informacji o stanie mienia Powiatu;
 • Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Białobrzegach;
 • Przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu;
 • Zapoznanie z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  w Warszawie, Zespół w Radomiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Białobrzeskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok wraz
  z informacją o stanie mienia;
 • Zapoznanie się z uchwałą Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium za 2021 rok;
 • Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Radomiu w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białobrzeskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium za rok 2021;
 • Debata nad przedłożonymi sprawozdaniami.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2021 rok;

b) Udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium za 2021 rok;

c) Zmian uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego
na lata 2022 – 2031;

d) Zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Białobrzeskiego na 2022 rok.

 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie obrad sesji.