XXXV sesja Rady Powiatu Białobrzeskiego w zdalnym trybie obradowania w dniu 25 marca 2021 roku (czwartek) o godzinie 13.00.

18 marca, 2021 Wyłączono przez admin

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 15zzx ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 568) zwołuję XXXV sesję Rady Powiatu Białobrzeskiego w zdalnym trybie obradowania
w dniu
25 marca 2021 roku (czwartek) o godzinie 13.00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXIV.
 3. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 4. Pytania w sprawach bieżących: interpelacje i zapytania.
 5. Zapoznanie ze sprawozdaniem za 2020 rok z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Olszynka” w Białobrzegach.
 6. Zapoznanie ze sprawozdaniem Starosty Białobrzeskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Technikum im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białobrzegach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, oraz planu finansowego podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Białobrzeskiego na 2021 r.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Białobrzeski.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Białobrzeskiego.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad sesji.