XXXIV sesja Rady Powiatu Białobrzeskiego w zdalnym trybie obradowania w dniu 24 lutego 2021 roku (środa) o godzinie 13.00.

17 lutego, 2021 Wyłączono przez admin

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 15zzx ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 568) zwołuję XXXIV sesję Rady Powiatu Białobrzeskiego w zdalnym trybie obradowania
w dniu
24 lutego 2021 roku (środa) o godzinie 13.00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXIII.
 3. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 4. Pytania w sprawach bieżących: interpelacje i zapytania.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2021- 2031.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Białobrzeskiego na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Białobrzeskiego na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białobrzeskiego na 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Promocji, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Białobrzeskiego na 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Infrastruktury, Rolnictwa, Leśnictwa
  i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Białobrzeskiego na 2021 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białobrzeskiego na 2021 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „3-letniego Powiatowego Programu dot. Rozwoju Pieczy Zastępczej na Terenie Powiatu Białobrzeskiego na lata 2021-2023”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Barbary Kiczyńskiej złożonej w interesie publicznym w zakresie wykluczenia Społeczeństwa Powiatu Białobrzeskiego z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej oraz mieszkańców ulicy Żeromskiego i 11 Listopada w zakresie likwidacji dwóch progów podrzutowych umiejscowionych przy skrzyżowaniu ulic: 11 Listopada i Żeromskiego.
 15. Zapoznanie się z uchwałą Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie przedstawienia informacji o wykonaniu planu finansowego rachunków dochodów środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
 16. Zapoznanie ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie obrad sesji.