oraz Sesji Powiatu

XXXIII sesja Rady Powiatu Białobrzeskiego

11 stycznia, 2021 Wyłączono przez admin

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 15zzx ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 568) zwołuję XXXIII sesję Rady Powiatu Białobrzeskiego w zdalnym trybie obradowania w dniu
18 stycznia 2021 roku (poniedziałek) o godzinie 14.00.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołów z sesji Nr XXXI i Nr XXXII
  3. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
  4. Pytania w sprawach bieżących: interpelacje i zapytania.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2021- 2031.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Białobrzeskiego na 2021 rok.
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie obrad sesji.