XXXII sesja Rady Powiatu Białobrzeskiego

16 grudnia, 2020 Wyłącz przez admin

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 15zzx ust. 1 ustawy o zmianie ustawy
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 568) zwołuję nadzwyczajną XXXII sesję Rady Powiatu Białobrzeskiego w zdalnym trybie obradowania
w dniu 17 grudnia 2020 roku (czwartek ) o godzinie 15.00.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy
    w Jasionnie i nadania statutu.
  4. Zamknięcie obrad sesji.