oraz Sesji Powiatu

XXXI sesja Rady Powiatu Białobrzeskiego

22 grudnia, 2020 Wyłączono przez admin

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 15zzx ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 568) zwołuję XXXI sesję Rady Powiatu Białobrzeskiego w zdalnym trybie obradowania w dniu
23 grudnia 2020 roku (środa) o godzinie 13.00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 3. Pytania w sprawach bieżących: interpelacje i zapytania.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji i odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji Budżetu
  i Finansów Rady Powiatu Białobrzeskiego.
 5. Podjęcie zmian uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2020 – 2031.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Białobrzeskiego na 2020 rok.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2021 – 2031 i Uchwały Budżetowej Powiatu Białobrzeskiego na 2021 rok:
  • przedstawienie projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2021 – 2031 i projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Białobrzeskiego na 2021 rok,
  • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białobrzeskiego do ww. projektów,
  • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół
   w Radomiu o  przedłożonym przez Zarząd Powiatu Białobrzeskiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2021 – 2031 i projekcie Uchwały Budżetowej Powiatu Białobrzeskiego na 2021 rok,
  • przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu Białobrzeskiego w sprawie opinii Komisji Rady
   i wniosków Radnych,
  • dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
  • głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2021 – 2031,
  • głosowanie nad projektem Uchwały Budżetowej Powiatu Białobrzeskiego na 2021 rok.
 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie obrad sesji.