Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Naczelnik

Beata Syta

Wydział realizuje zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, ochrony ludności i  spraw obronnych, w tym nadzorowanie wdrażania w gminach wytycznych i zarządzeń dotyczących planowania i szkolenia w zakresie obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Wydział zapewnia w szczególności realizację następujących zadań:

W zakresie zarządzania kryzysowego na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym:

 1. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem systemu zarządzania kryzysowego na terenie powiatu;
 2. ścisła współpraca z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach w zakresie funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
 3. kierowanie działaniami związanymi z planowaniem, reagowaniem, usuwaniem i monitorowaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu;
 4. opracowanie zasad współdziałania z jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;
 5. uzgodnienie i koordynowanie wspólnych działań jednostek na obszarze powiatu na wypadek powstania sytuacji kryzysowych;
 6. kierowanie wspólnymi działaniami jednostek w sytuacjach zdarzeń kryzysowych;
 7. opracowanie, zatwierdzenie, aktualizacja oraz koordynacja przedsięwzięć wynikających z Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego;
 8. organizowanie współpracy z gminami i sąsiednimi powiatami na czas sytuacji kryzysowych;
 9. wydawanie organom gmin zaleceń i wytycznych do gminnych planów zarządzania kryzysowego oraz zatwierdzanie ich;
 10. organizowanie szkoleń i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego;
 11. wykonywanie innych zadań wynikających z aktów prawnych, planów i programów w zakresie zarządzania kryzysowego, w tym współpraca z Komisją Bezpieczeństwa i Porządku.

W zakresie obrony cywilnej:

 1. opracowywanie rocznych wytycznych do działalności w dziedzinie obrony cywilnej, w tym uzgadniania gminnych rocznych planów działania w zakresie obrony cywilnej;
 2. opracowanie planu obrony cywilnej Powiatu;
 3. uzgadnianie gminnych planów obrony cywilnej;
 4. organizowanie szkoleń i ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej;
 5. przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania;
 6. planowanie działalności w zakresie realizacji zadań związanych z ewakuacją ludności, opracowanie oraz aktualizacja powiatowego planu ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia spowodowanego zagrożeniami;
 7. nadzór nad planowaniem zapewnienia ochrony zwierząt gospodarskich, płodów rolnych produktów żywnościowych, paszy a także ujęć wody na wypadek zagrożenia na szczeblu gminnym;
 8. nadzorowanie tworzenia i przygotowania obsad osobowych formacji obrony cywilnej w gminach oraz aktualności dokumentacji organizacyjno-ewidencyjnej i planów działania tych formacji;
 9. prowadzenie magazynu sprzętu obrony cywilnej użytkowanego przez samorząd powiatowy oraz wszystkich czynności z tym związanych;
 10. współudział w sporządzeniu oraz aktualizacji Powiatowego Planu Ochrony Zabytków
  na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych;
 11. sporządzenie i aktualizowanie planu dystrybucji preparatów jodowych;
 12. sporządzanie rocznych planów uwierzytelniania sprzętu dozymetrycznego;
 13. realizacja innych zadań wynikających z obowiązujących aktów prawnych, planów i programów w zakresie obrony cywilnej.

W zakresie obronności:

 1. sporządzanie oraz prowadzenie dokumentacji związanej z obronnością;
 2. organizowanie, przygotowanie oraz prowadzenie szkoleń w zakresie obronności oraz opracowywanie stosownej dokumentacji;
 3. koordynowanie wykonywania zadań obronnych, sprawowanie nadzoru i prowadzenie kontroli ich wykonania w starostwie powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz współdziałanie w tym zakresie z wojewodą mazowieckim;
 4. współdziałanie z Wojskową Komendą Uzupełnień w Radomiu jako terenowym organem administracji wojskowej w zakresie prowadzenia czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony;
 5. planowanie i realizacja zadań w zakresie obrony narodowej, opracowanie oraz realizacja przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia akcji kurierskiej;
 6. realizacja zadań natychmiastowego uzupełniania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej żołnierzami rezerwy, świadczeniami osobistymi, rzeczowymi i szczególnymi;
 7. prowadzenie postępowania reklamacyjnego od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny z urzędu oraz na wniosek;
 8. opracowywanie Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (NKPPO);
 9. współudział w sporządzeniu oraz aktualizacji powiatowego planu w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa;
 10. organizowanie działalności powiatowej komisji lekarskiej we współdziałaniu z samorządami gminnymi w planowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej;
 11. realizacja zadań stałego dyżuru w przypadku podwyższenia gotowości obronnej kraju;
 12. zabezpieczenia funkcjonowania oraz wykonywanie zadań związanych z kierowaniem bezpieczeństwem w ramach stanowiska kierowania;
 13. sporządzanie i prowadzenie dokumentacji związanej z obronnością, w tym:
  • planu operacyjnego funkcjonowania powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
  • stanowiska kierowania i stałego dyżuru;
  • świadczeń osobistych, rzeczowych i szczególnych na rzecz obrony, określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP, a w przypadkach szczególnych nakładanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych dla potrzeb obrony cywilnej oraz obronności;
  • organizowanie, przygotowanie i prowadzenie powiatowo-gminnych ćwiczeń obronnych;
 14. okresowe aktualizowanie podmiotów o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa, gospodarki, ochrony życia i zdrowia lub bezpieczeństwa, funkcjonujących na terenie powiatu, ujętych w wojewódzkim planie wprowadzania ograniczeń w zakresie obrotu paliwami i zmniejszenia zużycia paliw;
 15. realizacja zadań związanych z zapewnieniem pomocy w czasie pokoju, kryzysu lub wojny sojuszniczym siłom zbrojnym i organizacjom stacjonującym oraz przemieszczającym się przez teren powiatu (HNS);
 16. prowadzenie kancelarii niejawnej starostwa zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych oraz rozporządzeniami z tego zakresu, a w tym:
  • wytwarzanie, rejestrowanie, przechowywanie, i udostępnianie materiałów niejawnych;
  • nadzór nad obiegiem materiałów i  dokumentów niejawnych;
  • prowadzenie okresowych kontroli obiegu dokumentów;
 17. przegląd dokumentów niejawnych pod względem ich merytorycznej przydatności i nadanych klauzul tajności;
 18. wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa związanych z zakresem obowiązków Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych;
 19. udział w naradach, szkoleniach, treningach i ćwiczeniach organizowanych przez WBiZK, MUW;
 20. gospodarowanie taborem samochodowym starostwa;
 21. sporządzanie sprawozdawczości z zakresu spraw prowadzonych przez Wydział;
 22. innych spraw wynikających z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami Wydziału.