Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu

Naczelnik

Grażyna Wieteska

W zakresie edukacji:

 1. współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi i pozarządowymi oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi w zakresie spraw związanych z edukacją;
 2. realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół podstawowych specjalnych, szkół ponadpodstawowych, w tym integracyjnych oraz
   z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, placówek oświatowo – wychowawczych w tym szkolnych schronisk młodzieżowych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego,  poradni psychologiczno – pedagogicznych w tym poradni specjalistycznych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych, w tym placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;
 3. analiza zgodności przyznanej subwencji oświatowej ze sprawozdawczością ze szkół
  i placówek oświatowych oraz ewentualne składanie wniosków o korektę wysokości subwencji;
 4. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem, kompletowaniem i składaniem wniosków do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z corocznejrezerwy;
 5. prowadzenie spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem szkół lub placówek prowadzonych przez Powiat Białobrzeski;
 6. przygotowywanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych;
 7. prowadzenie spraw związanych z procedurą przekształcenia lub likwidacji szkół lub placówek prowadzonych przez Powiat Białobrzeski;
 8. realizowanie zadań w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy szkół oraz placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Białobrzeski;
 9. prowadzenie spraw związanych z powierzeniem i odwoływaniem ze stanowiska dyrektora szkoły lub placówki oraz powoływaniem komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły lub placówki;
 10. prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem powierzenia lub odwołania przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej ze stanowiska wicedyrektora lub osoby z innego stanowiska kierowniczego;
 11. wspomaganie działania kierowników szkół i placówek oświatowych w zakresie spraw organizacyjnych, finansowych i administracyjnych;
 12. prowadzenie spraw związanych z kierowaniem dzieci i młodzieży na podstawie orzeczeń zespołów orzekających o potrzebie kształcenia specjalnego do szkoły
  lub placówki odpowiedniej dla realizacji danej formy kształcenia;
 13. prowadzenie spraw z zakresu umieszczania dzieci i młodzieży z terenu powiatu
  w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;
 14. sporządzanie projektów porozumień dotyczących powierzenia zadań z zakresu teoretycznych przedmiotów zawodowych;
 15. wydawanie zezwoleń na założenie szkoły lub placówki przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne;
 16. prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych;
 17. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem i cofaniem szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej;
 18. obsługa merytoryczna dotacji dla szkół i placówek niepublicznych;
 19. realizacja praw i obowiązków wynikających z Karty Nauczyciela w szkołach
  i placówkach, dla których Powiat jest organem prowadzącym;
 20. przygotowywanie sprawozdań z zakresu oświaty;
 21. prowadzenie oświatowych baz danych oraz ich aktualizowanie w oparciu o przepisy ustawy o systemie informacji oświatowej;
 22. przygotowywanie projektów uchwał Rady i Zarządu Powiatu Białobrzeskiego oraz zarządzeń Starosty w zakresie oświaty;
 23. prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem organizacji szkół i placówek oświatowych;
 24. prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli;
 25.  dokonywanie oceny pracy dyrektora szkoły lub placówki oświatowej;
 26. organizacja wydarzeń przyznania nagród Starosty dla najlepszych absolwentów
  i uczniów szkół powiatu białobrzeskiego z okazji zakończenia edukacji i roku szkolnego.
 27. wykonywanie czynności w ramach realizacji regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest powiat Białobrzeski.

W zakresie sportu:

 1. przygotowywanie i nadzór nad organizacją powiatowego kalendarza zawodów sportowych rangi mistrzostw powiatu dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych;
 2. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród Starosty Powiatu Białobrzeskiego w dziedzinie sportu;
 3. organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno – technicznych dla jej rozwoju poprzez popularyzację walorów rekreacji ruchowej, organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych;
 4. prowadzenie spraw związanych z przyznaniem dofinansowania na zakup nagród rzeczowych na imprezy sportowe odbywające się na terenie powiatu;
 5. prowadzenie spraw związanych z realizacją programów w zakresie sportu dzieci i młodzieży;
 6. przygotowywanie projektów uchwał Rady i Zarządu Powiatu w zakresie sportu.

W zakresie kultury:

 1. opracowanie i przygotowanie kalendarza wydarzeń kulturalnych;
 2.  prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej
  oraz tworzeniem i prowadzeniem powiatowych instytucji kultury;
 3. organizacja wydarzeń kulturalnych, artystycznych, okolicznościowych i innych realizowanych na terenie powiatu i poza nim;
 4. współorganizacja wydarzeń kulturalnych z instytucjami kultury działającymi
  na obszarze powiatu;
 5. umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków lub zapisów określonych ustawą o ochronie zabytków;
 6. prowadzenie rejestru instytucji kultury utworzonych przez powiat;
 7.  ustanawianie społecznych opiekunów zabytków;
 8. przygotowywanie projektów uchwał w zakresie kultury i ochrony zabytków.

W zakresie zdrowia:

 1. prowadzenie dokumentacji wynikającej z bieżącej działalności Samorządowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach Sp. z o.o.,
 2. współpraca z innymi podmiotami działającymi w sferze ochrony zdrowia;
 3. realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia (konferencje, badania, porady lekarskie, szkolenia);
 4. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem godzin pracy aptek ogólnodostępnych
   na terenie powiatu;

Opracowywanie artykułów prasowych na stronę internetową powiatu oraz do mediów z realizacji wydarzeń organizowanych przez wydział.

Opracowywanie budżetu w zakresie spraw dotyczących oświaty, kultury i sportu, będących w kompetencji wydziału.

Edukacja

P L A C Ó W K I    O Ś W I A T O W E

Publiczne przedszkola 4

Niepubliczne przedszkola 1

Publiczne szkoły podstawowe 20

Publiczne szkoły ponadpodstawowe 3

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 1

Szkoły specjalne 2

Szkoły niepubliczne 2

WYKAZ SZKÓŁ, PRZEDSZKOLNI,SZKÓŁ SPECJALNYCH W POWIECIE BIAŁOBRZESKIM

L.p.NAZWA SZKOŁYADRESNR TEL./FAXE-MAILDYREKTOR
1.Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegachul. Targowicka 3 26-800 Białobrzegi48 613-26-64 fax: 48 613-42-44loak@bialobrzegipowiat.plKrystyna Syta
2.Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Białobrzegach  ul. Żeromskiego 86 26-800 Białobrzegi48 613-27-10  sekretariat@zspbialobrzegi.edu.plJolanta Babik
3.Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Siódemka” w Białobrzegachul. Targowicka 3 26-800 Białobrzegi48 613-26-64 fax: 48 613-42-44gimnazjumsiedem@onet.plAnna Zasławska
4.PSP nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegachul. Rzemieślnicza 21/31 26-800 Białobrzegi48 613-23-11pspken@wp.plJolanta Plesiewicz
5.PSP w SuchejSucha, ul. Szlachecka 88a 26-800 Białobrzegi48 613-22-80psp.sucha@interia.plAnna Owczarska
6.PSP im. Marii Konopnickiej w OlkowicachOlkowice 23 26-803 Promna48 615-30-22psp.olkowice@op.plJoanna Wałach
7.PSP im. Tadeusza Kierzkowskiego w  PromniePromna-Kolonia 39 26-803 Promna48 615-10-06psppromna@poczta.onet.plBeata Radecka
8.Zespół Placówek Oświatowych w Przybyszewieul. Władysława Rosłońca 5 26-803 Promna48 615-21-59 606-930-701pspprzybyszew@op.plAgnieszka Kaszewska
9.PSP im. Henryka Sienkiewicza w RogolinieRogolin 4a 26-807 Radzanów48 613-63-23sekretariat@psprogolin.plEdyta Sztyler
10.PSP im. Dionizego  Feliksa Czachowskiego w BukównieBukówno 3 26-807 Radzanów48 613-62-10spbukowno@op.plMagdalena Sikora
11.PSP im. Janusza Korczaka w CzarnocinieCzarnocin 58 26-807 Radzanów48 613-63-44pspczarnocin@wp.plTomasz Iwańczyk
12.PSP im. Dionizego Czachowskiego w Stromcuul. Radomska 27 26-804 Stromiec48 619-10-45pspstromiec@interia.plLeszek Molga
13.PSP im. Jana Pawła II w BobrkuBobrek-Kolonia 24 26-804 Stromiec48 619-10-06beatakomorek@tlen.plBeata Komorek
14.PSP im. Armii Krajowej w BożemBoże 1 26-804 Stromiec48 619-21-28szkolaboze@interia.plAnna Kaczmarczyk
15.PSP im. Tadeusza Kościuszki w Podlesiu DużymPodlesie Duże 71 26-804 Stromiec48 619-51-19psppodlesie@gmail.comEdyta Zając
16.PSP im. Ks. Kazimierza Niedziałkowskiego w DobieszynieDobieszyn 45 A 26-804 Stromiec48 619-51-47pspdobieszyn@gazeta.plAneta Marlecka – Wlazło
17.PSP im.bł .ks.prof. Franciszka Rosłańca w Wyśmierzycachul. Adama  Mickiewicza 4 26-811 Wyśmierzyce48 615-73-38psp@wysmierzyce.plBeata Górnicka
18.PSP w KostrzyniuKostrzyń 66a 26-811 Wyśmierzyce 48 615-61-41pspkostrzyn@wp.plPiotr Lewecki
19.PSP im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Starej BłotnicyStara Błotnica 49 26-806 Stara Błotnica48 619-69-45pspstarablotnica@starablotnica.plAnna Siwiec
20.PSP im. Marii Konopnickiej w Starym GoździeStary Gózd  91 26-806 Stara Błotnica48 619-80-05zsgstarygozd@starablotnica.plAnna Ziomek
21.PSP im. Adama Mickiewicza w KaszowieKaszów 37 26-806 Stara Błotnica48 619-70-27pspkaszow@op.plGrażyna Jesionek
22.PSP im. Biskupa Jana Chrapka w Starych SieklukachStare Siekluki 54 26-806 Stara Błotnica48 619-80-04pspsiekluki@starablotnica.plKrystyna Sobień

Szkoły niepubliczne

1.Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Dla Młodzieży „Siódemka”Białobrzegi 26-800 Białobrzegi534 758 373zso.siedem@gmail.comAgata Danielewicz
2.Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych „Siódemka”Białobrzegi 26-800 Białobrzegi534 758 373zso.siedem@gmail.comAgata Danielewicz

Szkoły Specjalne

1.Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna w AdamowieAdamów 30 26-803 Promna500 057-530adamowpsps@wp.plEdyta Pietrzak
2.Publiczna Szkoła Ponadpodstawowa Specjalna Przysposabiająca do Pracy w AdamowieAdamów 30 26-803 Promna500 057-530adamowpsps@wp.plMirosław Nowicki

Przedszkola

1.Publiczne Przedszkole nr. 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegachul. Targowicka 1 26-800 Białobrzegi48 613-26-50przedszkolenr1bialobrzegi@wp.plRenata Wielgus
  2.Publiczne Przedszkole  nr. 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegachul. Konopnickiej 1 26-800 Białobrzegi48 613 27 04publiczneprzedszkolenr2@poczta. onet.plAnna Siurnik
3.Publiczne Przedszkole w Wyśmierzycachul. Adama Mickiewicza 75 26-811 Wyśmierzyce48 615 70 13ppwysmierzyce@wp.plKatarzyna Centka
4.Zespół  Placówek Oświatowych w Przybyszewie Przedszkole Samorządowe w Przybyszewieul. Władysława Rosłańca 5 Przybyszew, 26-803 Promna48 615 21 59pspprzybyszew@op.plAgnieszka Kaszewska
  5.Niepubliczne Przedszkole „Promyczek „ i Żłobek w Białobrzegachul. Kościelna 93 F 26-800 Białobrzegi725 010 233buiro@przedszkolepromyczek.netAgnieszka Kornet

KULTURA

BIBLIOTEKI NA TERENIE POWIATU BIAŁOBRZESKIEGO

Lp.BibliotekiTelefonAdres
1.Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Białobrzegi – Filia w Suchej – Filia w Szczytach(48) 613-26-35ul. Kościelna 31 26-800 Białobrzegi
2.Powiatowa Biblioteka Publiczna w Białobrzegach  (48) 613 24 35ul. Krakowska 56 26-800 Białobrzegi
3.Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Błotnicy – Filia w Starym Goździe  (48) 619 70 96Stara Błotnica 23 26-806 Stara Błotnica
4.Gminna Biblioteka Publiczna w Falęcicach  (48) 615 10 48Falęcice 41 26-803 Promna
5.Gminna Biblioteka Publiczna w Przybyszewie  (48) 615 21 72Przybyszew ul. Gościniec 3 26-803 Promna
6.Gminna Biblioteka Publiczna w Stromcu  (48) 389 53 35ul. Piaski 2 26-804 Stromiec
7.Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie  (48) 613 63 62 w.29Radzanów 92 Radzanów 26-807
8.Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna  w Wyśmierzycach(48) 615 70 03 w. 113ul. Mickiewicza 75 26-811 Wyśmierzyce

Najważniejsze imprezy kulturalne i sportowe, których organizatorem i współorganizatorem jest Wydział‚ Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu

 1. Konkursy recytatorskie: Mały Konkurs Recytatorski, Konkurs Recytatorski Warszawska Syrenka, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski;
 2. Białobrzeski Festiwal Piosenki;
 3. Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;
 4. Akcja Bezpieczne Ferie i Bezpieczne Wakacje;
 5. Mistrzostwa Powiatu w Lekkiej Atletyce dla szkół‚ podstawowych i ponadpodstawowych;
 6. Mistrzostwa powiatu: w czwórboju lekkoatletycznym, trójboju lekkoatletycznym, sztafetowych biegach przełajowych, indywidualnych biegach przełajowych, unihokeju, piłce nożnej, piłce siatkowej, piłce ręcznej, piłce koszykowej oraz tenisie stołowym;
 7. Powiatowy Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży o tematyce strażackiej;
 8. Konkurs na projekt kartki świątecznej.

Powiatowy terminarz zawodów sportowych w roku 2021/2022- mistrzostw powiatu, których patronem, fundatorem nagród, organizatorem i współorganizatorem jest starostwo białobrzeskie

Uwaga:

SPRAWY PROCEDURALNE I WSZYSTKIE WNIOSKI ZWIĄZANE Z PRACĄ WYDZIAŁU ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE STAROSTWA W ZAKŁADCE DLA MIESZKAŃCA-OGŁOSZENIA I DOKUMENTY- WYDZIAŁU EDUKACJI, ZDROWIA, KULTURY I SPORTU.

TRWA NABÓR DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ  Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYM I PUBLICZNEJ SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY W ADAMOWIE

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

SERDECZNIE ZAPRASZAMY