Wydział Administracyjny i Rozwoju

Naczelnik Marcin Jagiełło

Wydział zapewnia w szczególności realizację następujących zadań:

W zakresie funkcjonowania Starostwa:

 1. inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa;
 2. wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt;
 3. opracowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw do załatwiania spraw w imieniu Starosty, prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw;
 4. opiniowanie pod względem organizacyjnym projektów porozumień i umów w zakresie spraw powierzanych innym jednostkom oraz zadań przyjętych do realizacji od innych jednostek, prowadzenie stosownych rejestrów;
 5. sporządzanie sprawozdawczości z zakresu prowadzonych spraw.

W zakresie archiwum:

 1. przechowywanie dokumentacji powstającej w działalności Starostwa;
 2. zapewnienie odpowiedniej ewidencji, przechowywania oraz ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą powstałej oraz nadsyłanej i składowanej w Starostwie dokumentacji;
 3. wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

W zakresie promocji Powiatu:

 1. opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno – informacyjnych o Powiecie;
 2. promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego gmin Powiatu w kraju i za granicą;
 3. monitoring publikacji o Powiecie w środkach masowego przekazu;
 4. organizowanie przedsięwzięć i imprez o charakterze promocyjnym lub wizerunkowym;
 5. udział imprezach o charakterze promocyjnym;
 6. współpraca z mediami.

W zakresie rozwoju gospodarczego:

 1. przygotowywanie materiałów w zakresie opracowania „Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego Powiatu ” oraz „Planu rozwoju lokalnego Powiatu”;
 2. utrzymywanie stałego kontaktu z przedsiębiorcami;
 3. podejmowanie działań wspierających rozwój lokalnej przedsiębiorczości;
 4. pozyskiwanie nowych inwestycji;
 5. pozyskiwanie środków pozabudżetowych na cele promocji i rozwoju Powiatu;
 6. koordynowanie współpracy z partnerami zagranicznymi na podstawie przyjętych umów.

W zakresie informacji :

 1. prowadzenia serwisu internetowego www.bialobrzegipowiat.pl;
 2. współpraca z administratorami innych stron www w zakresie umieszczania informacji o Powiecie oraz ich aktualizacja.

W zakresie programów rozwoju:

 1. monitorowanie programów pomocowych i inicjatyw wspólnotowych Unii Europejskiej dla określenia możliwości pozyskania wsparcia i uczestnictwa, w  tym wyszukiwanie i dopasowywanie odpowiednich wniosków na potrzeby Powiatu;
 2. koordynacja działań związanych z przygotowywaniem projektów przez wydziały Starostwa i podległe Jednostki organizacyjne;
 3. prowadzenie procedury przyjmowania wniosków na dofinansowanie konkursów oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat;
 4. występowanie o wsparcie finansowe z programów Unii Europejskiej oraz innych programów pomocowych;
 5. przygotowywanie projektów wniosków o dotacje;
 6. współpraca z instytucjami wdrażającymi, nadzorowanie oraz realizacja programów i zawartych umów.

W zakresie inwestycji:

 1. nadzorowanie i prowadzenie powiatowych inwestycji;
 2. sporządzanie rocznych i wieloletnich planów inwestycji prowadzonych przez Powiat;
 3. prowadzenie inwestycji, remontów kapitalnych oraz konserwacji budynków Starostwa wykonywanie czynności dotyczących realizacji inwestycji w oparciu o zatwierdzony plan finansowy oraz zabezpieczenia nadzoru inwestorskiego;
 4. przygotowywanie dokumentacji prawnej i projektowej oraz projektów umów o realizację inwestycji;
 5. przygotowywanie i przeprowadzanie postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na realizację inwestycji;
 6. nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego;
 7. prowadzenie rozliczeń realizowanych inwestycji;
 8. egzekwowanie wszelkich zobowiązań wynikających z gwarancji i rękojmi.

W zakresie zamówień publicznych:

 1. realizacja zadań wynikających z Ustawy PZP;
 2. współpraca z wydziałami Starostwa w zakresie planowania, prowadzenia i realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 3. współpraca z pracownikami innych wydziałów odpowiedzialnymi za sporządzenie merytorycznego opisu przedmiotu zamówienia;
 4. przygotowanie i przeprowadzenie procedur związanych z udzieleniem zamówienia publicznego w tym na zbycie mienia Powiatu ( przygotowanie Siwz, udzielanie odpowiedzi na pytania oferentów, sporządzanie protokołów, przygotowywanie informacji o wynikach postępowania w tym publikacja ogłoszeń, przygotowanie umowy);
 5. prowadzenie rejestru zamówień publicznych, do których stosuje się przepisy ustawy PZP jak i zamówień publicznych i postępowań, do których nie stosuje się ustawy PZP;
 6. prowadzenie rejestru umów;
 7. przygotowanie dokumentacji rozliczeniowej i odbioru danej inwestycji;
 8. przeprowadzanie konkursów i postępowań na zlecanie zadań z zakresu pożytku publicznego;
 9. opisywanie faktur pod względem zgodności merytorycznej i PZP;
 10. sporządzanie sprawozdań;
 11. realizacja innych zadań wynikających  z obowiązujących przepisów.

W zakresie spraw obywatelskich:

 1. przygotowania projektów decyzji o wydaniu zwłok w celach   badawczych szkołom wyższym;
 2. powoływania innych niż lekarze osób do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny;
 3. wydawania zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa – w porozumieniu z właściwym inspektorem sanitarnym.

W zakresie spraw gospodarczych:

 1. administrowanie budynkami Starostwa;
 2. gospodarowanie środkami rzeczowymi oraz zabezpieczenie mienia Starostwa;
 3. prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo – technicznym  Starostwa oraz konserwacją wyposażenia Starostwa;
 4. prenumerowanie prasy i wydawnictw;
 5. przygotowywanie umów ryczałtów samochodowych dla pracowników Starostwa i  kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu oraz prowadzenie stosownego rejestru.

W zakresie spraw administracyjno-gospodarczych:

 1. załatwianie spraw związanych z pieczęciami urzędowymi, nagłówkowymi i tablicami w uzgodnieniu z Sekretarzem;
 2. zarządzanie tablicami ogłoszeń;
 3. prowadzenie ewidencji aktów prawa miejscowego.

W zakresie inwentaryzacji:

 1. ustalanie składu zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie;
 2. powoływanie komisji oceny przydatności składników majątku ruchomego w Starostwie z przeznaczeniem do dalszego użytkowania lub zakwalifikowania go do kategorii majątku zbędnego lub zużytego;
 3. powoływanie komisji likwidacyjnej w celu przeprowadzenia likwidacji zużytych składników majątku ruchomego w Starostwie;
 4. gospodarowanie środkami ruchomymi Starostwa w okresach między ustawowo określonymi terminami przeprowadzenia inwentaryzacji i współpraca z Wydziałem Finansowym.

W zakresie rzeczy znalezionych: 

 1. przyjmowanie wiadomości o znalezieniu rzeczy zgubionych;
 2. przechowywanie rzeczy znalezionych oraz poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru;
 3. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów dotyczących rzeczy znalezionych.

Zarządzanie halą sportową przy ul.  Reymonta 13a wraz z przynależną infrastrukturą techniczną.

Prowadzenie spraw wynikających z Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Sporządzanie sprawozdawczości z zakresu prowadzonych spraw.

Inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związane z zadaniami wydziału.