UCHWAŁA NR 97/200/2021 ZARZĄDU POWIATU BIAŁOBRZESKIEGO

26 marca, 2021 Wyłączono przez Marcin Cielebąk

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia ze Skarbem Państwa – Wojewodą Mazowieckim oraz podania do publicznej wiadomości wykazu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.1) Zarząd Powiatu Białobrzeskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na zawarcie ze Skarbem Państwa – Wojewodą Mazowieckim umowy użyczenia 11 m2 powierzchni dachu budynku przy ul. Żeromskiego 84 w Białobrzegach znajdującego się na działce 2309/2, dla nieruchomości prowadzona jest – przez Sąd Rejonowy w Grójcu VIII Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych w Białobrzegach – księga wieczysta Nr RA2G/00001376/4 na czas nieokreślony.

§ 2. W związku z treścią § 1 podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w bezpłatne użyczenie Wojewodzie Mazowieckiemu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały

§ 3. Wykaz o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białobrzegach, ul. Plac Zygmunta Starego 9 a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Białobrzegi.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Białobrzeskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta:

Sylwester Korgul ……………………

Wicestarosta:

Bartłomiej Kowalczyk …..………………

Anna Dudkiewicz ……………………

Leszek Gałkowski ……………………

Ryszard Regulski …………………..

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr 97/200/2021

Zarządu Powiatu Białobrzeskiego

z dnia 25 marca 2021 r.

WYKAZ NR AR – 2/2021

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Białobrzeskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz oddania w bezpłatne użyczenie Skarbowi Państwa – Wojewodzie Mazowieckiemu 11 m2 powierzchni dachu budynku przy ul. Żeromskiego 84 w Białobrzegach znajdującego się na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 2309/2 będącego własnością Powiatu Białobrzeskiego, na czas nieokreślony

LokalizacjaPow. (m2)Opis nieruchomościPrzeznaczenie w/g planu/studium zagospodarowaniaNr KW.Nr Dz.
ul. Żeromskiego 84, Białobrzegi
11,0
część powierzchni płaskiego dachu budynkuDziałka położona jest na terenach zabudowy usług publicznych w tym usług oświaty (symbol UP4)KW RA2G/00001376/4Dz.2309/2
  1. Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni – od dnia 26 marca 2021 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białobrzegach. Informacje o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w lokalnym wydaniu „Echa Dnia” oraz na stronie internetowej i BIP Powiatu Białobrzeskiego www.bialobrzegipowiat.pl
  2. Umowa użyczenia zawarta będzie na czas nieokreślony.
  3. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Administracyjnym i Rozwoju, pokój nr 22, II piętro, tel. (48) 6133414 wew. 124, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr 97/200/2021

Zarządu Powiatu Białobrzeskiego

z dnia 25 marca 2021 r.

ZARZĄD POWIATU BIAŁOBRZESKIEGO
INFORMUJE
że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białobrzegach przy Pl. Zygmunta Starego 9, na stronie internetowej www.bialobrzegipowiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego został podany do publicznej wiadomości wykaz oddania w bezpłatne użyczenie Skarbowi Państwa – Wojewodzie Mazowieckiemu 11 m2 dachu budynku przy ul. Żeromskiego 84 w Białobrzegach na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 2309/2, będącego własnością Powiatu Białobrzeskiego, na czas nieokreślony
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Administracyjnym i Rozwoju, pokój nr 22, II piętro, tel. (48) 6133414 wew. 124, od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 284.