Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Starostwo Powiatowe jest prowadzona na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r. Poz. 406 z późn.zm1).) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012r. Poz. 189 ), które weszło w życie 21 maja 2012r.

 Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Starostwo Powiatowe w Białobrzegach.

1. Rejestr instytucji kultury prowadzi wydział Edukacji, Zdrowi, Kultury i Sportu, ul. Plac Zygmunta St. 9 26- 800 Białobrzegi, tel. 48 613 34 14 w. 107, 112,
@: edukacja@powiatbialobrzegi.pl
2. Zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępnienia rejestru instytucji kultury, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach –  www.bialobrzegipowiat.pl w zakładce „kultura”.

3. Dane zawarte w rejestrze udostępniane są przez:

Bezpłatnie – Otwarty dostęp przez stronę Biuletyn Informacji Publicznej (BIP),
Za opłatą – Wydanie skróconego lub pełnego odpisu z rejestru.

4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury w siedzibie organizatora, tj. w wydziale Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu pokój nr 25.
5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie – wzór wniosku
w zakładce „kultura”.

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuję na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.2)) na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej strony podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej w Starostwie Powiatowym należy dokonywać na konto:53 9117 0000 0000 0576 2000 0010


 Urząd Miasta i Gminy Białobrzegi
 Pl. Zygmunta Starego 9 26 – 800 BiałobrzegiDo wniosku o wydanie poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej należy dołączyć dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej.

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014r., poz.423, 2015r., poz. 337, 1505.
2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone  w Dz. U. z 2015r. , poz. 783