Procedura uzyskania wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Kto może wystąpić z wnioskiem/ zainicjować sprawę:

Osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego  ( Starostwo Powiatowe w Białobrzegach).

Uwagi:

Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić organowi, który dokonał wpisu do ewidencji w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji.

Starosta Białobrzeski wydaje decyzje o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli:

 • zgłoszenie nie zawiera wymaganych danych i mimo wezwania nie zostało uzupełnione w wyznaczonym terminie
 • statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony

Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:

 • niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji
 • prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej
 • stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki jest sprzeczna z przepisami ustawy lub statutem, a w szkole podstawowej lub gimnazjum są także nie wypełnione zobowiązania, o których mowa w art. 168 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( dz. U. z 2018 r. poz. 966 z późn. zm.)- jeżeli osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny
 • dokonania wpisu z naruszeniem prawa
 • zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres  dłuższy niż 3 miesiące.

Osoba prowadząca szkołę lub placówkę może ja zlikwidować z końcem roku szkolnego .W tym przypadku osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów, organ który dokonał wpisu do ewidencji, oraz gminę, na której terenie jest położona szkoła lub placówka.

Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu Kuratorowi Oświaty oraz organowi podatkowemu.

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji zawiera:

 • nazwę organu , który dokonał wpisu do ewidencji szkoły lub placówki
 • datę i numer wpisu do ewidencji
 • nazwę oraz odpowiednio typ i rodzaj szkoły lub placówki
 • osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę lub placówkę
 • adres szkoły lub placówki
 • w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe- nazwy zawodów, w jakich szkoła kształci

Tryb odwoławczy:

Od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji lub wykreśleniu wpisu do ewidencji odwołanie wnosi się do kuratora oświaty, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję odmowną.

Podstawa Prawna:

Art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.)

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych (plik do pobrania)

Do zgłoszenia należy załączyć następującą dokumentację:

 • statut szkoły lub placówki
 • dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce
 • potwierdzenie osobowości prawnej osoby prowadzące ( odpis z Krajowego Rejestru Sądowego- osoba prawna)
 • dokumenty poświadczające dysponowanie odpowiednimi pomieszczeniami ( np. umowa najmu)
 • informacja osoby prowadzącej o warunkach lokalowych zapewniających:

– możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych

– możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu ( w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe) 

– możliwość realizacji innych zadań statutowych

– bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy

 • potwierdzone za zgodność z oryginałem opinie dotyczące bezpieczeństwa i higieny w szkole lub placówce:

– Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

– Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

 • zobowiązanie do przestrzegania wymogów dotyczących nadania uprawnień szkoły publicznej ( art. 168 ust. 4 pkt 6 ustawy prawo Oświatowe) w przypadku szkoły podstawowej, a także w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej
 • pozytywna opinia kuratora oświaty o spełnieniu przez niepubliczną szkołę wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe
 • w przypadku osoby fizycznej można dołączyć oświadczenie wskazujące osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, która przejmie prowadzenie szkoły lub placówki w przypadku zgonu osoby składającej zgłoszenie. Oświadczenie to zawiera zgodę osoby fizycznej lub osoby prawnej, która ma przejąć prowadzenie szkoły lub placówki.

W przypadku zmiany osoby prowadzącej szkołę lub placówkę:

wniosek o zmianę składa osoba dotychczas prowadząca szkołę lub placówkę nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem zmiany osoby prowadzącej. Zmiana osoby prowadzącej szkołę lub placówkę następuje z dniem dokonania wpisu tej zmiany do ewidencji.