obraz

Ogłoszenie otwartego naboru partnera dla projektu RODZINA O JAKIEJ ZAWSZE MARZYŁEM

3 lipca, 2020 Wyłączono przez admin

OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA

dla wspólnego przygotowania i realizacji projektu

RODZINA O JAKIEJ ZAWSZE MARZYŁEM

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Działanie 9.1 Aktywizacja Społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

konkurs zamknięty nr RPMA.09.01.00.IP.01-14-095/20


Ogłoszenie w BIP:
https://powiatbialobrzeski.bip.gov.pl/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/ogloszenie-otwartego-naboru-partnera-dla-projektu-rodzina-o-jakiej-zawsze-marzylem.html