oraz Sesji Powiatu

Informacja o XXII. sesji Rady Powiatu Białobrzeskiego

1 maja, 2020 Wyłączono przez admin

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 15zzx ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 568) zwołuję XXII sesję Rady Powiatu Białobrzeskiego w korespondencyjnym  trybie obradowania w dniu 6 maja 2020 roku (środa) o godzinie 12.00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Białobrzeskiego na okres powyżej 3 lat.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białobrzeskiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2020-2031.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok.
 8. Informacja dotycząca stanu realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej za 2019 rok.
 9. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
  o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2019 rok.
 10. Informacja dotycząca działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
  w Białobrzegach w 2019 roku.
 11. Zamknięcie obrad sesji.