Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Wydział Organizacyjny i Nadzoru

Wydział zapewnia realizację zadań:

 

1.  W zakresie organizacji i funkcjonowania Starostwa:

 1. opracowywanie projektu Statutu Powiatu i projektów jego nowelizacji,
 2. opracowywanie projektów Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Pracy, projektów aktów prawnych Zarządu i Starosty oraz projektów ich nowelizacji,

2.    W zakresie spraw kadrowych:

 1. prowadzenie spraw osobowych pracowników Starostwa, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu i kierownika inspekcji powołanych przez Starostę lub Zarząd,
 2. wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, legitymacji służbowych i prowadzenie stosownych rejestrów,
 3. prowadzenie i dokumentowanie spraw dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, przebiegu pracy, rent i emerytur, nagród jubileuszowych oraz odznaczeń,
 4. sporządzanie sprawozdań statystycznych.
 5. nadzór nad przestrzeganiem obowiązku badań lekarskich,
 6. dokonywanie zgłoszeń o zatrudnieniu do ZUS – u oraz spraw związanych z ustalaniem do celów emerytalnych kapitału początkowego pracowników,
 7. prowadzenie spraw związanych z naborem i zatrudnianiem w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu oraz przyjmowania absolwentów na staż,
 8. sporządzanie planów urlopów i nadzór nad wykorzystaniem urlopów oraz prowadzenie ewidencji urlopów bezpłatnych,
 9. prowadzenie listy obecności i kart ewidencji czasu pracy pracowników Starostwa, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu i kierownika inspekcji,
 10. przyjmowanie od osób zobowiązanych oświadczeń majątkowych informacji oraz oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej składanych do Starosty Białobrzeskiego oraz Wojewody Mazowieckiego,
 11. koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Starostwa,
 12. sporządzanie sprawozdań statystycznych.

2.  W zakresie obsługi Rady Powiatu i jej Komisji Biuro Rady wykonuje zadania:

 1. obsługa kancelaryjno – biurowa Rady i jej Komisji,
 2. prowadzenie ewidencji jednostek organizacyjnych Powiatu i właściwych służb, inspekcji i straży,
 3. organizacja kontroli społecznych Komisji Rady,
 4. organizowanie działań związanych z nawiązywaniem i rozwijaniem współpracy oraz wymianą doświadczeń z innymi Radami,
 5. upowszechnianie i przekazywanie środkom masowego przekazu informacji o działalności Rady,
 6. przyjmowanie od osób zobowiązanych oświadczeń majątkowych, informacji oraz   oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej składanych do Przewodniczącego Rady Powiatu,
 7. przy realizacji zadań Biuro Rady współpracuje z wydziałami Starostwa,
 8. Inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związane z zadaniami Biura.

3.  W zakresie obsługi biurowej Zarządu Powiatu Biuro Zarządu wykonuje zadania:

 1. obsługa posiedzeń Zarządu,
 2. koordynowanie prac związanych z realizacją aktów prawnych Zarządu i Starosty,
 3. zbieranie i opracowywanie materiałów dla potrzeb Zarządu,
 4. prowadzenie rejestru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Zarządu.
 5. przy realizacji zadań Zarządu współpracuje z wydziałami Starostwa.
 6. inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związane z zadaniami Biura.

4.  W zakresie prowadzenia obsługi kancelaryjnej:

 1. odbiór korespondencji z placówki pocztowej i ePUAP,
 2. rejestracja korespondencji,
 3. przygotowanie korespondencji do dekretacji,
 4. podział i dostarczanie korespondencji do poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa.

5. W zakresie obsługi sekretarskiej kierownictwa Starostwa:

 1. łączenie rozmów telefonicznych,
 2. przygotowanie korespondencji do wysyłki i prowadzenie dokumentacji spraw w zakresie ustalonym przez członków kierownictwa Starostwa,
 3. kopiowanie materiałów,
 4. kierowanie przyjęciami interesantów,
 5. pomoc w wypełnianiu funkcji reprezentacyjnych,
 6. przekazywanie indywidualnych poleceń,
 7. informowanie komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych o terminach i   miejscach działań kierownictwa starostwa mających charakter spotkań z   pracownikami lub innymi osobami oraz zapewnienie warunków ich przeprowadzenia,
 8. przyjmowanie, rejestrowanie i monitorowanie terminowości załatwiania skarg i wniosków,
 9. przyjmowanie od komórek organizacyjnych poczty i jej wysyłka,
 10. prenumerata dzienników ustaw, prasy, wydawnictw oraz prowadzenie rejestru zamawianych pozycji książkowych oraz biblioteczki wydawnictw.

6.   W zakresie wyborów i referendum:

 1. współdziałanie z Delegaturą Wojewódzka Krajowego Biura Wyborczego,
 2. prowadzenie spraw związanych z organizacją wyborów do Rady Powiatu,
 3. organizacja referendum powiatowego.

7.  Sporządzanie sprawozdawczości z zakresu prowadzonych spraw
8. Inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związane  z zadaniami wydziału.

 

POZYSKANE ŚRODKI

69 839 157 zł 30 234 288 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Starosta
Sylwester Korgul Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg