Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu

Wydział zapewnia realizację zadań z zakresu edukacji, zdrowia,  kultury i sportu:  

 

1. W zakresie edukacji:

 1. współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi i pozarządowymi oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi w zakresie spraw związanych z edukacją,
 2. realizowanie bieżących zadań z zakresu zarządzania i nadzorowania publicznych szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, poradni psychologiczno – pedagogicznych,
 3. analiza zgodności przyznanej subwencji oświatowej ze sprawozdawczością GUS ze szkół i placówek oświatowych oraz ewentualne składanie wniosków o korektę wysokości subwencji,
 4. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem, kompletowaniem i składaniem wniosków do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z corocznej rezerwy,
 5. prowadzenie spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem szkół lub placówek prowadzonych przez Powiat Białobrzeski,
 6. przygotowywanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych,
 7. prowadzenie spraw związanych z procedurą przekształcenia lub likwidacji szkół lub placówek prowadzonych przez Powiat Białobrzeski,
 8. realizowanie zadań w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy szkół oraz placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Białobrzeski,
 9. przygotowanie projektów uchwał zarządu w sprawie powołania komisji konkursowych na stanowiska dyrektorów, obsługa pracy komisji oraz przygotowanie uchwał w sprawie powierzenia stanowiska,
 10. prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem powierzenia lub odwołania przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej ze stanowiska wicedyrektora lub osoby z innego stanowiska kierowniczego,
 11. przyjmowanie wniosków i wydawanie skierowań do szkolnictwa specjalnego,
 12. wydawanie zezwoleń na założenie szkoły lub placówki przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne,
 13. prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne,
 14. nadawanie szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej,
 15. obsługa merytoryczna dotacji dla szkół i placówek niepublicznych,
 16. wykonywanie innych czynności w stosunku do pracowników prowadzonych szkół i placówek wynikających z zapisów ustawowych,
 17. przygotowywanie sprawozdań oświatowych i dla GUS z zakresu oświaty,
 18. prowadzenie oświatowych baz danych oraz ich aktualizowanie w oparciu o przepisy ustawy o systemie informacji oświatowej,
 19. przygotowywanie projektów uchwał Rady i Zarządu Powiatu Białobrzeskiego oraz zarządzeń Starosty w zakresie oświaty,
 20. przygotowywanie bieżących analiz z zakresu oświaty,
 21. analiza zgodności projektu organizacji szkół oraz aneksów do projektów organizacji z ramowymi planami nauczania, zapisami ramowych statutów szkół publicznych oraz stosownych uchwał rady powiatu, oraz przygotowanie uchwał zarządu powiatu zatwierdzających organizację szkół,
 22. prowadzenie procedury udzielania dotacji dla organizacji pozarządowych w zakresie zlecania im realizacji zadań własnych powiatu w zakresie edukacji.

2. W zakresie kultury fizycznej:

 1. koordynowanie działań związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie kultury fizycznej  i promocji zdrowia oraz realizacja zadań w tym zakresie,
 2. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród Powiatu Białobrzeskiego w dziedzinie kultury fizycznej,
 3. organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno – technicznych dla jej rozwoju poprzez popularyzację warunków rekreacji ruchowego organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo – rekreacyjnych,
 4. prowadzenie spraw związanych z przyznaniem dofinansowania na zakup nagród rzeczowych na imprezy sportowe odbywające się na terenie powiatu,
 5. prowadzenie spraw związanych z realizacją programów w zakresie sportu dzieci i młodzieży,
 6. prowadzenie procedury zlecania realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym i innym podmiotom w trybie otwartego konkursu ofert przeprowadzonego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ich rozliczanie,
 7. prowadzenie procedury udzielania i rozliczania dotacji z zakresu kultury fizycznej i  sportu podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań własnych powiatu nie określonych w ustawie o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie,
 8. przygotowywanie projektów uchwał Rady i Zarządu Powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu,

  3. W zakresie kultury:

 1. opracowanie i przygotowanie Kalendarza Imprez Kulturalnych,
 2. załatwianie spraw związanych z organizowaniem i prowadzeniem zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Białobrzeskiego,
 3. organizacja wydarzeń kulturalnych, artystycznych, okolicznościowych i innych organizowanych na i poza terenem powiatu,  
 4. organizacja i współorganizacją imprez kulturalnych z instytucjami kultury działającymi na obszarze powiatu.
 5. umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków lub zapisów.

3. W zakresie zdrowia:

 1. przygotowywanie projektów uchwał Rady i Zarządu  Powiatu Białobrzeskiego w  zakresie określonym ustawą o działalności leczniczej oraz statutem SPS ZOZ w Białobrzegach,
 2. prowadzenie spraw związanych z procedurą tworzenia, likwidacji, przekształcenia zakładu opieki zdrowotnej lub jego części przez Powiat Białobrzeski,
 3. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Społecznej Rady ZOZ,
 4. współpraca z placówkami i organizacjami realizującymi zadania  promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej.
 5. przygotowywanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu,
 6. współdziałanie w tworzeniu i realizacji programów rozwoju regionalnego, międzypowiatowych i wojewódzkich programów, prowadzenie spraw związanych z realizacją polityki regionalnej województwa, kraju i Unii Europejskiej w zakresie spraw należących do właściwości wydziału,
 

Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Starostwo Powiatowe jest prowadzona na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r. Poz. 406 z późn.zm1).) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012r. Poz. 189 ), które weszło w życie 21 maja 2012r.

 Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Starostwo Powiatowe w Białobrzegach.

1. Rejestr instytucji kultury prowadzi wydział Edukacji, Zdrowi, Kultury i Sportu, ul. Plac Zygmunta St. 9 26- 800 Białobrzegi, tel. 48 613 34 14 w. 107, 112,
@: edukacja@powiatbialobrzegi.pl
2. Zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępnienia rejestru instytucji kultury, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach -  www.bialobrzegipowiat.pl w zakładce „kultura”.

3. Dane zawarte w rejestrze udostępniane są przez:

Bezpłatnie - Otwarty dostęp przez stronę Biuletyn Informacji Publicznej (BIP),
Za opłatą - Wydanie skróconego lub pełnego odpisu z rejestru.

4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury w siedzibie organizatora, tj. w wydziale Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu pokój nr 25.
5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie – wzór wniosku
w zakładce „kultura”.

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuję na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.2)) na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej strony podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej w Starostwie Powiatowym należy dokonywać na konto:53 9117 0000 0000 0576 2000 0010


 Urząd Miasta i Gminy Białobrzegi
 Pl. Zygmunta Starego 9 26 – 800 BiałobrzegiDo wniosku o wydanie poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej należy dołączyć dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej.

 

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014r., poz.423, 2015r., poz. 337, 1505.
2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone  w Dz. U. z 2015r. , poz. 783

  REJESTR INSTYTUCJI KULTURY POWIATU BIAŁOBRZESKIEGO
  WNIOSEK o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury
  Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Starostwo Powiatowe w Białobrzegach
 

EDUKACJA

 

P L A C Ó W K I    O Ś W I A T O W E

Publiczne Przedszkola 4

Niepubliczne Przedszkola 1

Publiczne Szkoły Podstawowe 22

Publiczne Gimnazja 2

Publiczne Szkoły Ponadpodstawowe 2

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne 1

Szkoły Specjalne 2

WYKAZ SZKÓŁ, PRZEDSZKOLNI,SZKÓŁ SPECJALNYCH W POWIECIE BIAŁOBRZESKIM

 

L.p.

NAZWA SZKOŁY

ADRES

NR TEL./FAX

E-MAIL

DYREKTOR

1.

Liceum Ogólnokształcące

im. Armii Krajowej

w Białobrzegach

ul. Targowicka 3

26-800 Białobrzegi

48 613-26-64

fax: 48 613-42-44

loak@bialobrzegipowiat.pl

Iwona Śliwa

2.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Stanisława Staszica

w Białobrzegach

ul. Żeromskiego 86

26-800 Białobrzegi

48 613-27-10

 

sekretariat@zspbialobrzegi.edu.pl

Iwona Matysiak

3.

Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego  w Białobrzegach

ul. Reymonta 13

26-800 Białobrzegi

48 613-29-64

pg1@bialobrzegi.pl

Anna Gutkiewicz

4.

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II

w Adamowie

Adamów 30

26-803 Promna

48 615-14-46

fax: 48 615-14-47

gimnazjum-adamow5@wp.pl

Edyta Pietrzak

5.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa

„Siódemka” w Białobrzegach ( z oddz. gim.)

ul. Targowicka 3

26-800 Białobrzegi

48 613-26-64

fax: 48 613-42-44

gimnazjumsiedem@onet.pl

Anna Zasławska

6.

PSP nr 1

im. Komisji Edukacji Narodowej

w Białobrzegach

ul. Rzemieślnicza 21/31

26-800 Białobrzegi

48 613-23-11

pspken@wp.pl

Jolanta Plesiewicz

7.

PSP

w Suchej

Sucha, ul. Szlachecka 88a

26-800 Białobrzegi

48 613-22-80

psp.sucha@interia.pl

Anna Owczarska

8.

PSP im. Marii Konopnickiej

w Olkowicach

Olkowice 23

26-803 Promna

48 615-30-22

psp.olkowice@op.pl

Teresa Kamińska

9.

PSP im. Tadeusza Kierzkowskiego

w Promnie

Promna-Kolonia 39

26-803 Promna

48 615-10-06

psppromna@poczta.onet.pl

Lidia Korta-Pielas

10

Zespół Placówek Oświatowych

w Przybyszewie

ul. Władysława Rosłońca 5

26-803 Promna

48 615-21-59

606-930-701

pspprzybyszew@op.pl

Piotr Pawłowski

11.

PSP im. Henryka Sienkiewicza

w Rogolinie ( z oddz. gim.)

Rogolin 4a

26-807 Radzanów

48 613-63-23

sekretariat@psprogolin.pl

Edyta Sztyler

12.

PSP im. Dionizego  Feliksa Czachowskiego

w Bukównie

Bukówno 3

26-807 Radzanów

48 613-62-10

spbukowno@op.pl

Magdalena Sikora

13.

PSP im. Janusza Korczaka

w Czarnocinie

Czarnocin 58

26-807 Radzanów

48 613-63-44

pspczarnocin@wp.pl

Tomasz Iwańczyk

14.

PSP im. Dionizego Czachowskiego

w Stromcu ( z oddz. gim.)

ul. Radomska 27

26-804 Stromiec

48 619-10-45

pspstromiec@interia.pl

Leszek Molga

15.

PSP im. Jana Pawła II

w Bobrku

Bobrek-Kolonia 24

26-804 Stromiec

48 619-10-06

beatakomorek@tlen.pl

Beata Komorek

16.

PSP im. Armii Krajowej

w Bożem

Boże 1

26-804 Stromiec

48 619-21-28

szkolaboze@interia.pl

Anna Kaczmarczyk

17.

PSP im. Tadeusza Kościuszki

w Podlesiu Dużym

Podlesie Duże 71

26-804 Stromiec

48 619-51-19

psppodlesie@gmail.com

Edyta Zając

 18.

PSP im. Ks. Kazimierza Kniedziałkowskiego w Dobieszynie

Dobieszyn 45 A

26-804 Stromiec

48 619-51-47

pspdobieszyn@gazeta.pl

Jadwiga Sekuła

19.

PSP

w Wyśmierzycach ( z oddz. gim.)

ul. Adama  Mickiewicza 4

26-811 Wyśmierzyce

48 615-73-38

psp@wysmierzycw.pl

Beata Górnicka

20.

PSP

w Kostrzyniu

Kostrzyń 66a

26-811 Wyśmierzyce

48 615-61-41

pspkostrzyn@wp.pl

Teresa Miros

21.

PSP im. Ojca Świętego Jana Pawła II

w Starej Błotnicy ( z oddz. gim.)

Stara Błotnica 49

26-806 Stara Błotnica

48 619-69-45

pspstarablotnica@starablotnica.pl

Anna Siwiec

22.

PSP im. Marii Konopnickiej

w Starym Goździe (z oddz. gim.)

Stary Gózd  91

26-806 Stara Błotnica

48 619-80-05

zsgstarygozd@starablotnica.pl

Anna Ziomek

23.

PSP im. Adama Mickiewicza

w Kaszowie

Kaszów 37

26-806 Stara Błotnica

48 619-70-27

pspkaszow@op.pl

Grażyna Jesionek

24.

PSP im. Biskupa Jana Chrapka

w Starych Sieklukach

Stare Siekluki 54

26-806 Stara Błotnica

48 619-80-04

pspsiekluki@starablotnica.pl

Krystyna Sobień

                                                                                          

Szkoły Specjalne

 

25.

Publiczna Szkoła Podstawowa

Specjalna w Adamowie

Adamów 30

26-803 Promna

500 057-530

adamowpsps@wp.pl

Edyta Pietrzak

26.

Publiczna Szkoła

Specjalna Przysposabiająca do Pracy

w Adamowie

Adamów 30

26-803 Promna

500 057-530

adamowpsps@wp.pl

Mirosław Nowicki

 

Przedszkola

 

1.

Publiczne Przedszkole nr. 1 im. Jasia i Małgosi

w Białobrzegach

ul. Targowicka 1

26-800 Białobrzegi

48 613-26-50

przedszkolenr1bialobrzegi@wp.pl

Renata Wielgus

  2.

Publiczne Przedszkole  nr. 2 im. Kubusia Puchatka

w Białobrzegach

ul. Konopnickiej 1

26-800 Białobrzegi

48 613 27 04

publiczneprzedszkolenr2@poczta.

onet.pl

Anna Siurnik

3.

Publiczne Przedszkole

w Wyśmierzycach

ul. Adama Mickiewicza 75

26-811 Wyśmierzyce

48 615 70 13

ppwysmierzyce@wp.pl

Bożena Pankowska

4.

Zespół  Placówek Oświatowych

w Przybyszewie

ul. Władysława Rosłańca 5

Przybyszew, 26-803 Promna

48 615 21 59

pspprzybyszew@op.pl

Piotr Pankowski

  5.

Niepubliczne Przedszkole „Promyczek „ i Żłobek

w Białobrzegach

ul. Kościelna 93 F

26-800 Białobrzegi

725 010 233

buiro@przedszkolepromyczek.net

Agnieszka Kornet

 

 
  Wzór podania o skierowania dziecka do szkoły
  Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
  PROCEDURA KIEROWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY DO MŁODZIEŻOWYCH OŚRODKÓW WYCHOWAWCZYCH
  PROCEDURA KIEROWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY DO MŁODZIEŻOWYCH OŚRODKÓW SOCJOTERAPII
  PROCEDURA KIEROWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ DO KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO
  WNIOSEK O SKIEROWANIE DZIECKA DO MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII
 

KULTURA

 

BIBLIOTEKI 

NA TERENIE POWIATU BIAŁOBRZESKIEGO

 

Lp.

Biblioteki

Telefon

Adres

1.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Białobrzegi

- Filia w Suchej

- Filia w Szczytach

(48) 613-26-35

ul. Kościelna 31

26-800 Białobrzegi

2.

 

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Białobrzegach

 

(48) 613 24 35

ul. Krakowska 56

26-800 Białobrzegi

3.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Błotnicy

- Filia w Starym Goździe

 

(48) 619 70 96

Stara Błotnica 23

26-806 Stara Błotnica

4.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Falęcicach

 

(48) 615 10 48

Falęcice 41

26-803 Promna

5.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Przybyszewie

 

(48) 615 21 72

Przybyszew ul. Gościniec 3

26-803 Promna

6.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Stromcu

 

(48) 389 53 35

ul. Piaski 2

26-804 Stromiec

7.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie

 

(48) 613 63 62 w.29

Radzanów 92

Radzanów 26-807

8.

  Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna  w Wyśmierzycach

(48) 615 70 03

w. 113

ul. Mickiewicza 75

26-811 Wyśmierzyce

 

Najważniejsze imprezy kulturalne i sportowe, których organizatorem jest Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu

1. Konkursy recytatorskie: Mały Konkurs Recytatorski, Konkurs Recytatorski Warszawska Syrenka, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
2. Białobrzeski Festiwal Piosenki.
3. Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
4. Akcja Bezpieczne Ferie i Bezpieczne Wakacje.
5. Konkurs plastyczny „Moda na życie wolne od uzależnień” w ramach akcji Ogólnopolski Głos Profilaktyki.
6. Mistrzostwa Powiatu w Lekkiej Atletyce dla szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych.
7. Mistrzostwa Powiatu w: czwórboju lekkoatletycznym, trójboju lekkoatletycznym, sztafetowych biegach przełajowych, indywidualnych biegach przełajowych, unihokeju, piłce nożnej, piłce siatkowej, piłce ręcznej, piłce koszykowej oraz tenisie stołowym.
8. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży o tematyce strażackiej.
9. Konkurs na projekt kartki świątecznej.

 

 

 

Baza sportowa w szkołach powiatu białobrzeskiego

 

Największe wydarzenia sportowe, w których Starostwo jest patronem  i fundatorem nagród

 

15 rozgrywek sportowych eliminacji powiatowych szkół podstawowych

11 rozgrywek sportowych eliminacji powiatowych szkół gimnazjalnych

6 rozgrywek sportowych eliminacji powiatowych szkół ponadgimnazjalnych

 

32 imprezy sportowe rangi eliminacji powiatowych

 

 

Największa impreza sportowa organizowana przez Starostwo Powiatowe w Białobrzegach to 3 dniowe Mistrzostwa Powiatu w Lekkiej Atletyce, które odbywają się na stadionie miejskim w Białobrzegach.

Sponsor:  firma ,,Zbyszko”

Ilość startujących: około 550 osób

 

Kolejną imprezą,  co do wielkości są Mistrzostwa Powiatu w indywidualnych biegach przełajowych.
W zawodach tych co roku bierze udział około 210 zawodników.

 

Na stałe w Powiatowym Kalendarzu Wydarzeń Sportowych są ujęte Mistrzostwa Powiatu Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w Sztafetowych Biegach Przełajowych. W sztafetach szkolnych startują 10-cio osobowe drużyny.

 

Dużą imprezą ze wspaniałymi nagrodami rzeczowymi dla każdego uczestnika jest Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, współorganizowany z Powiatową Komendą Policji w Białobrzegach. W zawodach tych przeciętnie co roku bierze udział około 70 zawodników.

 

REGULAMIN I WYNIKI MISTRZOSTW POWIATU BIAŁOBRZESKIEGO W LEKKIEJ ATLETYCE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH i SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

  REGULAMIN ZAWODÓW SPOROTWYCH W LEKKIEJ ATLETYCE pn. „Szukamy Talentów” DLA SZKÓŁ PODSTAWOCYH, GIMNAZJALNYCH i PONADGIMNAZJALNYCH KATEGORIA U16 (wiek 14 -15) i U18 (wiek 16-17)
 

Terminarz zawodów sportowych w roku 2018/2019

  _105512_terminarz_rozgrywek_sportowych_eliminacje_powiatowe_dla_rocznika_2003_-2005_na_rok_szkolny_2018-2019.doc,

  _105551_terminarz_rozgrywek_sportowych_eliminacje_powiatowe_dla_szk_____podstawowych_na_rok_szkolny_2018-2019_rocznik_2006_i_m__odsi.doc,

 

POZYSKANE ŚRODKI

69 839 157 zł 30 234 288 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Starosta
Sylwester Korgul Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg