Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Start   ->   Starostwo   ->   Aktualności

Aktualności

X sesja Rady Powiatu Białobrzeskiego

w dniu 31 lipca 2019 roku (środa) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach ul. Plac Zygmunta Starego 9.

odbędzie się X sesja Rady Powiatu Białobrzeskiego

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu miedzy sesjami.
 3. Interpelacje, zapytania i wnioski.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2019 – 2031.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pozakonkursowego pn. Twoje Lepsze Jutro w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
  w Białobrzegach.  
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Białobrzeski.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Białobrzeskiego, od dnia 1 września 2019 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych
  w przedmiocie organizowania nauki zawodu dla uczniów szkół ponadpodstawowych realizujących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Białobrzeski.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Powiat Białobrzeski Samorządowej Karty Praw Rodzin.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji Mieszkańców Miasta Wyśmierzyce dotyczącej budowy stacji bazowej sieci telefonii komórkowej na działce nr 706/9
  w Wyśmierzycach za niezasługującą na uwzględnienie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, oraz planu finansowego podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Białobrzeskiego na 2019 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Białobrzeskiego dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
 15. Zapoznanie ze sprawozdaniami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań Nadzoru Wodnego podejmowanych w 2018 roku.
 16. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

 

 

 

POZYSKANE ŚRODKI

69 839 157 zł 30 234 288 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Starosta
Sylwester Korgul Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg